<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
1 comments | Thursday, November 30, 2006

မေန႔က အသက္ ၉၁ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ စာေရးဆရာမႀကီး အေမ လူထုေဒၚအမာရဲ႕ ေမြးေန႔ပဲြ (တကယ္ေတာ့ ဂါရ၀ျပဳပဲြ ပါပဲ) ကို အႏွစ္ ၂၀ တိုင္ က်င္းပေနက် ေတာင္ေလးလံုး ေက်ာင္းတိုက္မွာ ျပဳလုပ္ခြင့္မရလို႔ မႏၱေလး အေမ့ သမီးအိမ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အသက္၉၀ အရြယ္ အဘြားႀကီး (အသံုးအႏႈန္းအတြက္ ခြင့္လႊတ္ပါအေမ) တေယာက္ရဲ႕ ေမြးေန႔ကို ေပးမလုပ္ရဲေလာက္ေအာင္ ဘာေတြကို ေၾကာက္ေနပါလိမ့္။

ဒါနဲ႔ပဲ ၁၉၉၆ ထုတ္ ရာစုသစ္ ျမစ္က်ဥ္း -၄ ထဲက ေနာက္ထပ္ ကဗ်ာတပုဒ္ လက္ေဆာင္ေပးဖို႔ စိတ္ကူးေပါက္လာပါတယ္။ အၿမီးကုတ္ေနသူေတြ အတြက္ပါ။

ပံုျပင္သစ္

ဟိုတုန္းက
ျခေသၤ့
မာန္အျပည့္နဲ႔။
ေမာ္ဒန္ ျခေသၤ့
အသြင္ေျပာင္း
မူေဟာင္းကို ပယ္မတဲ့။
ေခတ္သစ္ မ်ဳိးရိုးေဗဒနဲ႔တြက္
အေျဖ ထြက္မလာေသးဘူး
ဘာေၾကာင့္လဲ ငါမသိ
အေျဖ ရွာၾကည့္ဆဲ။
ရာဇ၀င္မွာ ငါေတြ႕တာ
ဒီျခေသၤ့ မဟုတ္ဘူးေဟ့
ေဟာက္ေနရေပမယ့္
ေၾကာက္ေနရသတဲ့ေလ။
ဟန္ေဆာင္ ဟန္ထုတ္ေပမယ့္
အၿမီး ကုတ္ေနတယ္။

ကိုတူး

posted by generation96
at 3:11 PM Permalink
0 comments

Hey guys,
Some one just sent me a message saying that Nanking didn't exit with this video link. http://www.youtube.com/watch?v=ZzPgi4Wn9Zk
If any of you knows any Japanese, let us know what it is about. My guess is just the plain denial of the truth in history. I am just so disappointed to all those people who are willing to waste their time and enegry to prove the nonsense.

posted by Nharni
at 4:44 AM Permalink
1 comments | Tuesday, November 28, 2006

To enlarge the Picture, please click on the Picture!


One of the country's leading writers and a Poet Laureate of Burma, U Tin Moe has published over 30 books. Born in 1933, he began writing poetry and essays in 1959 and has won numerous literary awards throughout his career. U Tin Moe became involved in the pro-democracy movement during 1988. As a result, he was imprisoned in Insein jail from 1991 until February of 1995. All his published works are banned in Burma. U Tin Moe left the country in April of 1999 and currently lives abroad.

posted by Zenith
at 6:52 PM Permalink
0 comments

while ( love & passion ) {
for( fight = 0 ; rights < freedom ; rights++ )
fight = standup( rights );
free( burma );
}
Linux Programmer Rasta's code.I changed burma instead of babylon.

posted by သက္စံ
at 2:26 PM Permalink
5 comments | Friday, November 24, 2006

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
ဗမာကိုျမန္မာေျပာင္းေတာ့ မယ္ဗမာလည္းမယ္ျမန္မာျဖစ္
ဒို႕ဗမာအစည္းအရံုးလည္း ဒို႕ျမန္မာအစည္းအရံုးျဖစ္
ေမာင့္ဘက္တန္ေအာ့ဖ္ ျမန္မာျဖစ္ရရွာေလ။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
ၾကမ္းခင္းေစ်း၃ႏွစ္နဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ေလလံျပစ္ပြဲၾကီးမွာ
ၾကက္သေရရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ၾကီးကို ျမင္ခ်င္တယ္ဆို
တဲ့လူ
ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္၂၀နဲ႕ ဗို္လ္စြဲသြားျပီ
ဒါေလမ်ား ေရႊတိဂံုဘုရားၾကီးေတာင္ ခံဝန္ခ်ဳပ္နဲ႕စံျမန္း
ေနရရွာတာပဲ။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
စာေပျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕တဲေလ
မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ထားသူက ဥကၠဌ
ဦေလးတြမ္က အတြင္းေရးမႈး
အလို ေရးေဖၚေရးဖက္ေတြ ၾကမ္းပိုးကိုက္လို႕
အိပ္မေပ်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ
ခမ္းမေဆာင္နီထဲ ပန္းေရာင္အိမ္မက္မက္တဲ့လူ
လူတကာေထာင္ဆုရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေသာင္းဆုယူမဲ့လူ
အရိုးေတာင္ကိုေက်ာ္၍ ေသြးပင္လယ္ကိုျဖတ္မည္
တဲ့လား။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
ၾကံဳတုန္းေျပာရဦးမယ္
ဟိုလူၾကီး ႏိုင္ငံေရးကအနားယူတာ မယံုၾကဘူးလား
တကယ္ပါ စစ္ေရးနဲ႕စီးပြါးေရးေလာက္ပဲ
သူစီမံတာ။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
အမ်ိဳးသားေန႕ ဦးတည္ခ်က္၃ရပ္က
ပင္နီမဝတ္ရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုမခ်ိတ္ရ ဒို႕အေရးမေအာ္ရတဲ့
နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွာေတာင္ စီတန္းေၾကြးေၾကာ္လွည့္
လည္ ေအာင္ဟစ္ခြင့္ရွိခဲ့ပါလွ်က္ကနဲ႕
ခုၾကမွ ေၾသာ္ အရင္သူ႕ကြ်န္ဘဝ
ခုဟာက ငါ့ကြ်န္ဘဝေပပဲကိုး။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
ေယာလံုခ်ည္အနက္ဝတ္လို႕ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသတဲ့
ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕မွာ ဝမ္းမနဲရဘူးတဲ့
က်ဆံုးသြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သတိရရင္
လြမ္းဆြတ္ခ်င္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ
အေရးယူသတဲ့
ေက်ာင္းသားေတြဟာေတာ္ေတာ္ရိုင္းသတဲ့
လူၾကီးေတြကို လူၾကီးမွန္းမသိဘူးတဲ့
ဘုရားေပၚဖိနပ္စီး တက္သူေတြ
ေသနတ္ခါးမွာခ်ိတ္ျပီး ဝါဆိုသကၤန္းကပ္သူေတြကေျပာတယ္။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
တသက္မွာတစ္ခါသာ ဖတ္ရမယ့္စာအုပ္တဲ့
ေရႊမိေဆးလိပ္ကလြဲရင္ ဗမာျပည္မွာထိတ္တဲ့
ဗလာစာအုပ္ကလြဲရင္ ေစာင္ေရအမ်ားဆံုးပဲတဲ့
ခ်ိဳင္းစာရြက္ကလြဲရင္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုးပဲ။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ
မာရသြန္မိန္႕ခြန္းရွည္ၾကီးကို အခုလိုရွည္ရွည္ေဝးေဝး
ရွင္းျပရတာကေတာ့
တိုတိုေျပာဖို႕ အခ်ိန္မရလို႕ပါတဲ့
ကုန္သြယ္ေရးရံုးနဲ႕ကုန္တိုက္ မွားေျပာတဲ့သူက
ဥကၠဌ
ကိုယ္အာဏာသိမ္းတဲ့ရက္စြဲ ေမ့ေနတဲ့လူက
အတြင္းေရးမႈးတဲ့
ေၾသာ္ ေခါင္းမရွိပဲ
ဦးထုပ္ေဆာင္းေနၾကတဲ့ ကာလၾကီးေပပဲ။

ေမာင္ေသာ္က

posted by boedawgyi
at 2:10 PM Permalink
0 comments | Wednesday, November 22, 2006


We-Make-Money-Not-Art ဆုိတဲ့ဘေလာဂ္မွာ ၁၉၁ရခုႏွစ္ ၁၉၅၃ခုႏွစ္အထိ ဆုိဗီယက္မွာ ဖုိတုိမြန္းေတ့ေခ်္ ေခၚ ဓါတ္ပုံအပုိင္းအစေတြကုိ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းထားဓါတ္ပုံနည္းပညာဟာ အဲဒီေခတ္ ဆုိဗီယက္ေတြရဲ႕ အလြန္ထိေရာက္တဲ့ ဝါဒၿဖန္႔မႈလက္နက္ၿဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ ဖတ္လုိက္ရတယ္ဗ်ာ။

ေဖာ္ၿပပါပုံေတြက နမူနာေလးေတြပါ။ ဒီထက္ပုိႀကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဖလစ္ကာမွာ သြားႀကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
ဆုိဗီယက္ဖုိတုိမြန္းေတ့ေခ်္ေတြကုိ ႀကည့္ၿပီး မီဒီယာသုံးၿပီး ဝါဒၿဖန္႔ပုံကုိ အေတြးပြားလုိ႔မွ မဆုံးေသးဘူး ဒီဗီြဘီမွာ ဖတ္လုိက္ရတဲ့သတင္းက အားလားလား……အမယ္မင္းေရတဲ့မွ ေၿပာရဦးမယ္ၿဖစ္သြားတာဘဲဗ်ဴိ.။
ဒီလုိေလဒီလုိ...
အဂၤါေန႔တုိင္း ေရႊတိဂုံဘုရားမွာ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္တကြေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ ေမတၱာေပးပုိ႕ဆုေတာင္းေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဗုဒၶဘာသာၿမန္မာ လူမ်ဴိးအေယာက္၃၀ေလာက္က ဆုေတာင္းေမတၱာ ေသေသခ်ာခ်ာမပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ ဝူးဝူးဝါးဝါးေအာ္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ႀကသတဲ့။ႀကားလုိ႔မွေကာင္းႀကေသးရဲ႕လားအရပ္ကတုိ႕ေရ…
အဲဒီလုိသာေအာ္လုိက္ခ်င္ေတာ့တယ္။အစကေတာ့ ေဒါသထြက္သြားေသးတယ္။ ေနာက္မွေသခ်ာစဥ္းစားႀကည့္မိေတာ့မွဗ်ာ။ အားပါး ဝါဒၿဖန္႔ခ်ီမႈေတြကၿပင္းထန္ထိေရာက္တာကုိ အတုိင္းသားႀကီးသြားေတြ႕မိတယ္ဗ်ာ။ စဥ္းစားႀကည့္ေလဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗုဒၶဘာသာ ၿမန္မာလူမ်ဴိးေတြဟာ ဘာသာတရားကုိအေလးအနက္ထားတာ တၿခားဘာသာဝင္ ထက္ မၿမင့္ရင္သာေနမယ္ နိမ့္ေတာ့လုံးဝမနိမ့္ဘူး။ခုမ်ားႀကေတာ့ အဲဒီလုိေအာ္တဲ့လူေတြခမ်ာ သူမ်ားကုသုိလ္ယူေနတာကုိ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးတယ္ဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာမွာဘယ္ေလာက္ အကုသုိလ္ႀကီးမားလြန္းတယ္ဆုိတာ ကုိေတာင္သတိမမူမိေလာက္ေအာင္ကုုိ ဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ၿဖစ္္ေနတာလုိက္တာဗ်ာ။ ဘာေႀကာင့္ ဒီေလာက္ေတာင္ မ်က္ကန္းတေစၦမေႀကာက္သလုိ အသိတရားေခါင္းပါးကုန္က်တာလဲလုိ႕။စီးပြားေရးအဆင္မေၿပလုိ႔ ပညာေရးနိမ့္က်ကုန္တာလား။ ပညာေရးနိမ့္က်လုိ႔ စီးပြားေရးအဆင္မေၿပတာလား။ စီးပြားေရးအဆင္မေၿပလုိ႔ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္းေတြ နိမ့္က်လာတာလား။ ႏွစ္ကာလႀကာခံစားခ့ဲရတဲ့ အေႀကာက္တရားေတြေႀကာင့္ မ်က္လုံးေတြၿမင္လ်က္နဲ႔ကန္းကုန္ႀကတာလား။ ဟာ ဟာ ဟ။ မုန္႔လုံးစကၠဴသာကပ္ဆီးကပ္သလုိ ကပ္ေနတယ္။ ဘာမွလည္းအေၿဖထြက္မလာဘူး။ အဲဒီလူေတြ အတြက္စိတ္ထဲမွာလည္းမေကာင္းဘူး၊ သနားလည္းသနားတယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕စီးပြားေရးသာအစဥ္ေၿပရင္ ဒီလုိဗုဒၶမႀကဳိက္တဲ့အလုပ္ေတြလုပ္မွာမဟုတ္ဖူးလုိ႔။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္တစ္ခုက မင္းအဘလင္ေတြက အဲလုိၿဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတာ၊ ေန႔တဓူဝ စားဝတ္ေနေရးေတြနဲ႔ လုံးလည္ခ်ာလည္လုိက္ေအာင္ တမင္လုပ္ထားကြ။မင္းတုိ႔ေတြ စားဝတ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ လာရင္ ဟုိေတြးဒီေတြး ေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ေတြးၿပီး ႏုိင္ငံေရး အသိစိတ္ဓါတ္ေတြ တက္ႀကြလာရင္ သူတုိ႔ၿမန္ၿမန္ၿပဳတ္ကုန္မွာေပါ့ကြ ငတုံးရဲ႕ဆုိၿပီးဆဲပါေလေရာ။ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ဴိးႀကီးလည္း ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း ေအရုိးေသာက္အစုိးရလုိ႔ စိတ္ထဲကေန ႀကိတ္ႀကိတ္ၿပီးေတာ့ လွိမ့္လွိမ့္ဆဲလုိက္ရတယ္ဗ်ဴိ႕။

posted by သက္စံ
at 8:14 PM Permalink
0 comments | Tuesday, November 21, 2006


user ofreddit titled this short video as "Iraqi soilders doing acting like assholes (video) "
really disgusting.

posted by သက္စံ
at 7:45 PM Permalink
0 comments

Israel is using nanotechnology to try to create a robot no bigger than a hornet that would be able to chase, photograph and kill its targets, an Israeli newspaper reported on Friday.
The flying robot, nicknamed the "bionic hornet," would be able to navigate its way down narrow alleyways to target otherwise unreachable enemies such as rocket launchers, the daily Yedioth Ahronoth said.
read more in cnet news

If people are abusing technology to kill more people.Fianlly, the world will be pissed off.

posted by သက္စံ
at 4:50 PM Permalink
0 comments


google video

posted by သက္စံ
at 10:30 AM Permalink
1 comments

ဗလာမ်ား


ျဖတ္ပစ္လိုက္ၾက
ၾကားရက္နဲ႔ ပင္းေနတဲ့ နားေတြ
ေဖာက္ထုပ္လိုက္ၾက
ျမင္လိုက္ရက္ ကန္းတဲ့ မ်က္စိေတြ
ပိတ္ပစ္လိုက္ၾက
လွလွပပ ဆြံ႕အေနတဲ့ ပါးစပ္ေတြ
ေဟ့…..
အတီးအမႈတ္သံ တညံညံနဲ႔
ညစာစားပဲြ တည္ခင္းေနတဲ့
ဟင္းလင္းျပင္ မ်က္ႏွာေတြေရ
ဒီမွာ
မ်က္စိျမင္သူေတြ
ငတ္ေနၾကေလရဲ႕…..။


ဒြန္

၁၉၉၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ထုတ္ ရာစုသစ္ ျမစ္က်ဥ္း ကဗ်ာ စုစည္းမႈ ၊၄၊ မွ ကူးယူပါတယ္။ ဒီကဗ်ာေလးကို ဖတ္ၿပီးရင္ နားေတြ(ပင္းေနခဲ့ရင္) လည္း ၾကားပါေစ၊ မ်က္စိေတြ(ကန္းေနခဲ့ရင္)လည္း ျမင္ပါေစ၊ ပါးစပ္ေတြ(ဆြံ႕အေနခဲ့ရင္)လည္း ပြင့္ႏိုင္ပါေစ လို႔…..။

posted by generation96
at 2:01 AM Permalink
0 comments | Monday, November 20, 2006

The largest archive of Nazi prison camp records, which has been closed for 50 years, is going public in May 2007. The International Tracing Service in Bad Arolsen, Germany consists of 16 miles of files in six nondescript buildings in the German spa town and contains the fullest record of Nazi persecutions in existence.

BAD AROLSEN, Germany - The 21-year-old Russian sat before a clerk of the U.S. Army Judge Advocate’s office, describing the furnaces at Auschwitz, the Nazi death camp where he had been a prisoner until a few weeks previously.

“I saw with my own eyes how thousands of Jews were gassed daily and thrown by the hundreds into pits where Jews were burning,” he said.

“I saw how little children were killed with sticks and thrown into the fire,” he continued. Blood flowed in gutters, and “Jews were thrown in and died there”; more were taken off trucks and cast alive into the flames.
Link

posted by သက္စံ
at 1:19 PM Permalink
0 comments | Friday, November 17, 2006

posted by သက္စံ
at 7:16 PM Permalink
0 comments

YartawgaTharbyaw or Ko Than Khe critizied about SPDC's disgusting progpaganding.Narrow nationalism can't make nothing.
မူရင္း။ ။ မုိးမခေရဒီယုိ

posted by သက္စံ
at 12:57 PM Permalink
1 comments | Thursday, November 16, 2006

Last night CNN’s Larry King confessed to Roseanne Barr that he’s never used the Internet. King expressed doubt that the Internet was a viable political medium because “there’s 80 billion things on it.” When Barr said she liked the Internet, King acknowledged that “I’ve never done it, never gone searching.”

Barr said King would love the internet if he tried it. King replied, “I wouldn’t love it. What do you punch little buttons and things?” Barr even offered to show King how to use the Internet. King declined. Watch it:

how can i say that???ha ha ha
(via thinkprogress)

posted by သက္စံ
at 3:28 PM Permalink
2 commentsအရင္တစ္ေခါက္က၁၀မိနစ္စာTrailerသာျပခဲ႕ႏိုင္တဲ႕ဗမာ့ဒိုင္ယာရီကိုယခုတစ္ေခါက္
မွာေတာ့၅၅မိနစ္စာလံုးလံုးGoogleေပၚမွာအခမဲ့ၾကည့္ရႉႏိုင္ပါျပီခင္ဗ်ာ။ျမန္မာလူငယ္
အားလံုးေရွ႕မ်ိဳးဆက္ေတြမွာဘာေတြျဖစ္ခဲ႕လည္းဆိုတာကိုေလ့လာအတုယူႏိုင္လိမ့္မယ္
လို႕ထင္ပါတယ္။ဒီDocumentaryဟာဒီကေန႕မွာေတာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတခ်ပ္ျဖစ္မွန္း
မသိျဖစ္သြားပါျပီ။

Click here to watch the Burma Diary

posted by boedawgyi
at 8:42 AM Permalink
0 comments | Wednesday, November 15, 2006Noam Chomsky - 17 Books and 12 Essays
29 PDFs + 1 rtf | 21,7mb | English languages | various ISBNs
Filesize: 21.9MB

Noam Chomsky is widely known for his political activism, and for his criticism of the foreign policy of the United States and other governments. Chomsky describes himself as a libertarian socialist and a sympathizer of anarcho-syndicalism (he is a member of the IWW).
This Archive File include
5 Books (Year 501,The Conquest Continues,The Prosperous Few and the Restless Many,
Keeping the Rabble in Line,Secrets Lies and Democracy,
What Uncle Sam Really Wants)
9-11
America's War on Terror
Anarchism & Marxism.rtf
Class Warfare
Fateful Triangle - The United States, Israel and the Palestinians
Hegemony or Survival - America's Quest for Global Dominance
Imperial Ambitions
Liberating the Mind from Orthodoxies
Media Control
Necessary Illusions
On Miseducation
On Osama Bin Laden
On War in Afganistan
Philosophers and Public Philosophy
Pirates and Emperors, Old and New
Powers and Prospects
Preventive War, the Supreme Crime
Profit Over People
The Culture of Terrorism
The Propaganda System
Turning the Tide: U.S. Intervention in Central America and the Struggle for Peace
War Against People
Who are the Global Terrorists
You Are Being Lied To

Download
source:http://www.avaxhome.ru

posted by သက္စံ
at 5:22 PM Permalink
2 comments

မေန႔က က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ၈၆ႏွစ္ျပည့္ အမ်ဳိးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ၁၉၄၅-၄၆ အေရးေပၚ တကၠသိုလ္ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းမွ ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္ေရး အိုးေ၀ ကဗ်ာကို ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ထုတ္ ရာစုသစ္ ျမစ္က်ဥ္း ကဗ်ာ စုစည္းမႈ ၊၄၊ မွ တဆင့္ ကူးယူထားတာပါ။


အိုးေ၀သံ


အိုးေ၀သံ တဖန္ၾကားရေတာ့
နားစြင့္လို႔ ေထာင္မိတယ္ ။
ညဥ့္ခါတြင္းဆီက
ေဖၚခ်င္း ညီတညာႏွင့္
ခမ်ာေတြ ေမွာင္ကိုခြင္းပါလို႔
ရွင္းၾကရွာတယ္ ။
သို႔ကလို အရုဏ္တက္ကာပ
ေနထြက္ တျပဴကယ္ေတာ့
ေဒါင္းသူငယ္ တြန္သံ၀င့္ျပန္ေပါ့
နန္းပင္ျမင့္ သည္အလယ္
ေဘးလႊင့္ ရန္ၿဖိဳ
ေတး၀င့္သံ သည္လိုခ်ဳိေတာ့
စာဆိုမွာ ဥာဏ္ေရာင္လန္းကာပ
၀န္ထမ္းရန္ စိတ္မာန္ဇြဲေတြႏွင့္
ကမ္းကုန္ေအာင္ စြမ္းဟုန္ႏွင့္ က်ဲမယ္လို႔
ခဲမိတအား ။ ။


မင္းသု၀ဏ္

posted by generation96
at 10:42 AM Permalink
1 comments | Tuesday, November 14, 2006

အာဟာရဝုိင္းေတာ္သားေတြ စီစဥ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ၈၆ႀကိမ္ေၿမာက္ အမ်ဴိးသားေန႔အမွတ္တရ အာဟာရစာေစာင္ အမွတ္စဥ္၆၉သည္ အမ်ဴိးသားေန႕အမွီထြက္ရွိလာပါၿပီ။ အာဟာရဝုိင္းေတာ္သားေတြရဲ႕ ႀကဳိးပမ္းမႈေႀကာင့္ အာဟာရစာေစာင္ရဲ႕ အရည္အေသြးဟာ တစ္လထက္တစ္လတုိးတက္လာတာကုိ သတိထားမိပါတယ္။

အထူးေဆာင္းပါး အေနႏွင့္ေဖာ္ၿပထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေရးတဲ့ “ဗုိလ္၏အဓိပၸါယ္အစစ္အမွန္ ”ကုိဖတ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ အမ်ဴိးမ်ဴိးေသာ ေဝဒနာခံစားခ်က္ေတြ တဖြားဖြားၿဖစ္ေပၚေနပါေတာ့တယ္။ တစ္ခ်ဴိႈ႕စာပုိဒ္ေတြကုိဖတ္ရေတာ့ ဒါမွ တုိ႔ဗုိလ္ခ်ဴပ္ကြဆုိၿပီး အားတက္ဂုဏ္ယူရသလုိ တစ္ခ်ဴိ႕စာပုိဒ္ေတြမွာက်ေတာ့ ဝမ္းနည္းသလုိလုိ၊ ငုိခ်င္သလုိလုိနဲ႔။ အေတြးေတြလဲထပ္ဆင့္ပြားတာေပါ့။ ဪ ၿမန္မာၿပည္က စစ္ဗုိလ္ဆုိတာလည္း ၿမန္မာၿပည္သားပါဘဲ။ အာဏာကုိေရွ႕တန္းတင္ႀကတဲ့လူတစ္စုေႀကာင့္သာ ၿပည္သူကတစ္ၿခား စစ္သားကတစ္ၿခား တစ္သားတည္းမၿဖစ္ႀကေတာ့တာလုိ႔ ေတြးၿပီး စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရတယ္။

အေမလူထုေဒၚအမာသား ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း(သုိ႔မဟုတ္) ယာေတာကသာေၿဗာရဲ႕ အေဝးကေပးစာမ်ား ကလည္း စာဖတ္သူကုိဘဝင္ႀကေစမွာပါ။ ပုိ႕စ္ေမာ္ဒန္ဆရာႀကီးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးကုိဖတ္ၿပီး သူေတြးထင္ခံစားရတာကုိ ၿပန္ေဖာက္သည္ခ်ထားတာပါ။ ဆရာႀကီးက

က်ေနာ္ဆယ္တန္းမေအာင္ခင္ ၁၄-ႏွစ္သား၊၁၅ႏွစ္သားေလာက္ကစတင္ခဲ့ေသာ ရင္ထဲကမီးသည္ အခု(၆၀)ေက်ာ္၊(၆ရ)ႏွစ္ ရင္ထဲကမီး “ဂုိဏ္းမီး၊ဂဏမီးၿငိမ္း သင့္ၿပီ။ၿငိမ္းပါၿပီ။ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားဝါက်င္စၿပဳလာပါၿပီ ၊က်ေနာ့္ရင္ထဲက ဂုိဏ္းဂဏမီးေတြၿငိမ္းၿပီဟုက်ေနာ္ထင္ပါသည္ဆုိၿပီး ဇြန္လထုတ္မေဟသီမဂၢဇင္းမွာ လြမ္းေတးဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးရဲ႕ အဆုံးပုိင္းမွာေရးထားတာပါတဲ့။

ေအာင္မုိးဝင္းကထပ္ဆင့္ၿဖန္႔ေဝၿပီး အေမရိကန္နယူးေရာက္ၿမဳိ႕ေန ၿမန္မာလူမ်ဴးိလူငယ္ေတြေရးတဲ့ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာပါဝါ (Soft Power)ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါးကလဲမွတ္သားစရာ အၿပည့္၊ အေတြးပြားစရာအၿပည့္ပါဘဲ။

ေနာက္ထပ္ေကာင္းတဲ့ေဆာင္းပါေတြ ကဗ်ာေတြအေႀကာင္းေရးရေၿပာရရင္ အရွည္ႀကီးၿဖစ္ေနမွာစုိးလုိ႔ မိတ္ေဆြကုိယ္တုိင္ ဒီေနရာေလးကုိကလစ္ႏွိပ္ ၿပီး ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ဖတ္ရႈပါေတာ့ဗ်ား။

posted by သက္စံ
at 10:43 AM Permalink
0 comments | Monday, November 13, 2006

ColdType.net: Writing Worth Reading From Around the World.

photo essays, 6 critical essays on mainstream media,wonderful essays on America’s torture taxis, Bush’s failed war, waterboarding, South Africa’s civil decay, the trade in human body parts, the media’s fictitious firewall. And much more.

download

posted by သက္စံ
at 3:20 PM Permalink
4 commentsမေန႕ကည(စေနေန႕ညကေပါ႕ေလ)အလုပ္ကညဘက္ျပန္လာလာျခင္းဗိုက္စာစာနဲ႕မီးဖို
ခန္းထဲမွာရွာေဖြစားေသာက္ေနတုန္း၊ဧည့္ခန္းကိုလွမ္းအၾကည့္..TVမွာအေပၚကပံုမွာ
ျမင္ရတဲ႕အတိုင္းL.A.P.Dကလူတစ္ေယာက္ကုိအားရပါးရထုိးေနတာကိုျမင္လိုက္ရပါ
တယ္။ခပ္လွမ္းလွမ္းကမလို႕ေသခ်ာမၾကားလိုက္ရေပမယ္႕ရဲေတြေဘာင္ေက်ာ္ျပီးလုပ္ေန
တာကိုအိမ္နီးနားခ်င္းတစ္ေယာက္ကင္မရာဖုန္းကတဆင့္ရုိက္ကူးျပီးYouTubeေပၚကို
တင္လိုက္တယ္ဆိုတာကိုနားစြန္နားဖ်ားၾကားလိုက္မိပါတယ္။

ေနာက္စိတ္ဝင္စားလို႕အင္တာနက္ေပၚရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့အဲဒီဗီဒီယိုေလးဟာရဲေစာင့္္႕
ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ကိုပါေရာက္သြားျပီးFBIကပါပါဝင္ပတ္သက္ရတဲ႕အဆင့္ထိျဖစ္ကုန္တယ္
ေပါ့ေလ။အျပည့္အစံုကိုေတာ့ဒီေနရာမွာဖတ္ရႉႏိုင္ပါတယ္။

click here to watch the footage

ေနာက္က်ေနာ္ဆက္ျပီးစဥ္းစားမိတာေပါ႕ေလ၊က်ေနာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ၊လူအမ်ားစုေတြး
ပံုေလးေတြေပါ႕။တခ်ိဳ႕ကေျပာၾကတယ္လူ႕အခြင့္အေရးတို႕၊လြတ္လပ္ခြင့္တို႕လိုအေၾကာင္း
အရာမ်ိဳးေတြကိုထိပ္ဆံုးမွာထားေလ႕ရွိၾကတဲ႕အေမရိကန္အပါအဝင္ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ
လည္းဒီလိုအာဏာအလြဲသံုးစားမတရားအႏိုင္က်င့္မႈမ်ိဳးေတြ၊လာဘ္စားမႈေတြအမ်ားအ
ျပားျဖစ္ေနတယ္၊ဘာလဲကြသူတို႕ေျပာတဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာမ်ိဳးေပါ႕။အေနာက္အုပ္စုရဲ႕
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းမခံရတဲ႕ႏိုင္ငံအားလံုးကလည္းဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြ၊ဥပမာအီရတ္အက်ဥ္း
ေထာင္တြင္းကညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကိုျပည္သူလူထုကိုျပျပီး..ေတြ႕လားဒီမွာဒီမွာမင္း
တို႕ဒီမိုကေရစီဆရာၾကီးေတြတိုင္းျပည္မွာဆိုျပီးအားရဝမ္းသာျပေလ႕ရွိၾကပါတယ္။

ဒီေနရာမွာအဲဒီအစိုးရေတြအားလံုးဟာသူတို႕ျပည္သူလူထုေတြကိုစဥ္းစားပံုလမ္းေၾကာင္း
ကိုလမ္းလႊဲေနတယ္လုိ႕ျမင္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ဘယ္ႏိုင္ငံဘယ္လူမ်ိဳးဆီမွာပဲျဖစ္ျဖစ္အ
ႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္တတ္တဲ႕လူယုတ္မာအေရအတြက္ဟာဟိုးေအာက္ေျခအဆင့္ကေနျပီးထိပ္
ဆံုးအဆင့္ထိရွိေနတတ္တာေတြ၊အဲဒီမတရားမႈေတြကိုမည္ေရြ႕မည္မွ်သာမာန္ျပည္သူလူ
ထုကေဖၚထုတ္အျပစ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကသာတုိင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီနဲ႕လူ႕အခြင္႕
အေရးအဆင့္အတန္းကိုေဖၚျပႏိုင္ပါတယ္။မတရားလုပ္ပံုသက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္
တဲ႕ဓာတ္ပံုနဲ႕ဗီဒီယိုေတြျပည္သူလူထုလက္ထဲကိုေရာက္လာျပီဆိုကတဲကေပါ႕ေလ.စဥ္း
စားစရာမလိုေတာ႕ပါဘူး။

က်ေနာ္တသက္ေတာ့အင္းစိန္ေထာင္တြင္းဓာတ္ပံုဆိုတာကိုျမင္ဖူးဖို႕ေဝးစြ၊ေစ်းလယ္
ေခါင္မွာရိုက္သတ္ခံရတဲ႕ကိစၥေတာင္မွေျပာင္ေျပာင္ၾကီးမုန္လာဥလုပ္တဲ႕တိုင္းျပည္ရဲ႕
ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာရွင္လင္းပြဲဆိုတာမွာဟိုႏိုင္ငံဒီႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ႕မေကာင္းေၾကာင္းေတြ
ခတ္တည္တည္ျပပံုကိုၾကားရေတာ့မျပံဳးပဲဝါးလုံးကြဲရယ္လိုက္မိေၾကာင္းပါ။

source:ဒီကိုၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ပါ

posted by boedawgyi
at 12:09 PM Permalink
0 comments | Friday, November 10, 2006

ဘယ္လုိကေနဘယ္လုိ ဘေလာဂ္တမ္းပလိတ္လြဲသြားမွန္းမသိပါ။ Zenith ေၿပာမွသိတယ္။ ဘေလာဂ္က မွားေနတယ္ဆုိတာ။ လြဲၿပန္ၿပီ ..ေနာက္အခ်ိန္ရမွ ဒီဇုိင္း ၿပန္ၿပင္ရမယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီအတုိင္းဘဲ။ မဟုတ္မွလြဲေရာ မေမရဲ႕ ပုိ႕စ္ကုိမေန႔ ကဖတ္မိလုိ႔နဲ႕တူတယ္။ ဟဲ ဟဲ…မေမ စိတ္ဆုိးနဲ႔ေနာ္ အစ္မႀကီးကုိခင္လုိ႔ က်ီစားတာ။
ကၽြန္ေတာ္လည္း ေနာက္ဆုိရင္ တန္းပလိတ္ကုိ ဘက္ကတ္လုပ္ဦးမွပါဘဲ….

posted by သက္စံ
at 5:58 PM Permalink
0 comments

'Watch Your Mouth' monitors the BBC's 'Have Your Say' website and detects when comments get censored.
Here is a link which express how many comments are censored by BBC moderate team.

posted by သက္စံ
at 5:42 PM Permalink
0 comments


သင္ႏြားႏွစ္ေကာင္ပုိင္တယ္ ဆုိတာ ႏူိင္ငံေရး အယူအဆေတြကုိ သေရာ္ထားတဲ့ ရယ္ေမာစရာ ဝါက်တုိေလး ေတြရဲဲ႕ အစကနဦးစာေႀကာင္းပါ။ ဘာသာၿပန္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းမရွိလုိ႔ ဖတ္ခ်င္ရင္ အဲဒီမွာ သြားဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။
အဲဒီဆုိဒ္မွာ ဗမာအေႀကာင္း မပါလုိ႔ ဒီမွာ ၿဖည့္စြက္ေရးလုိက္ပါတယ္။

ဗမာ့ဗ်ဴရုိကေရစီ္စနစ္
သင္ႏြားႏွစ္ေကာင္ပုိင္တယ္။ တစ္ေကာင္ကုိ အစုိးရကုိ လႈဳလုိက္ပါ။ေနာက္ႏြား၁ဝ ေကာင္သြင္းဖုိ႔ ပါမစ္က်လာမယ္။

ဗမာ့ဗ်ဴရုိကေရစီ္စနစ္
သင္ႏြားႏွစ္ေကာင္ပုိင္တယ္။ အဲဒီႏြားေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ေႀကာင္းစာရင္းသြင္းရမယ္။ အဲဒီအတြက္ေနၿပည္ေတာ္ကုိသြားရမယ္။ ၿပီးရင္ ႏြားႏုိ႔ညစ္ဖုိ႔ ပုံစံ ၁၈ မ်ဴိးေလာက္ၿဖည့္ရမယ္။ ႏူိ႔ညစ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး။

ဗမာ့ဗ်ဴရုိကေရစီ္စနစ္
သင္ႏြားႏွစ္ေကာင္ပုိင္တယ္။ ႏြားႏွစ္ေကာင္လုံးကုိ ႀကီးႀကီးမာစတာ တစ္ေယာက္ ကုိလွဴလုိက္၊ ၿပီးရင္သူ႔သမီးကုိယူလုိက္။ သင္ေနာက္ထပ္ ႏြားအေကာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပုိင္ပါလိမ့္မည္။

ႀကံ့ဖြတ္
သင္ႏြားႏွစ္ေကာင္ပုိင္တယ္။ႏြားႏွစ္ေကာင္လုံး ႏုိ႔ထြက္ေကာင္းတယ္။ ႀကံ့ဖြတ္က ဝင္သိမ္းမယ္။ မေပးရင္ သင့္တာဝန္နဲ႔ သင္သာၿဖစ္တယ္လုိ႔ သတိေပးခံရလိမ့္မယ္။မူရင္းေဆာင္းပါး

posted by သက္စံ
at 1:51 PM Permalink
0 comments

http://www.nguyinpyin.net/

posted by Nharni
at 6:04 AM Permalink
0 comments | Thursday, November 09, 2006

posted by Thiha Kyaw Zaw
at 3:17 PM Permalink
0 comments

posted by Thiha Kyaw Zaw
at 3:16 PM Permalink
0 commentsImagine Indians forgetting all about Gandhi. Or Indonesians failing to honor Sukarno. Impossible? Yet that's what seems to have happened with another independence hero, Aung San of Burma, who fought both the British and the Japanese to secure his country's freedom from foreign rule. Aung San's name has been dropped from official speeches. His boyish face has disappeared from Burmese bank notes. His grave has been closed to the public for years. One academic has described the process as "Aung San amnesia."

While the junta ignores Aung San, ordinary Burmese have forgotten neither him nor his daughter, who has now endured more than 4,000 days under arrest. In a tribute to her father, Suu Kyi described him as a leader "who put the interests of the country before his own needs, who remained poor and unassuming at the height of his power, who accepted the responsibilities of leadership without hankering after the privileges, and who retained at the core of his being a deep simplicity." Many Burmese would describe his courageous daughter in exactly the same way.


ref:Aung San & Aung San Suu Kyi By Time Reoporter Andrew Marshall

posted by သက္စံ
at 2:01 PM Permalink
0 comments


ဒီပုံကုိဖန္တီးတဲ့သူကေတာ့ ဘြိဳင္းဘြိဳင္း စာဖတ္ပရိသတ္ ဘရုိင္ယန္ေတာ့ပ္ပင္း ဆုိတဲ့လူၿဖစ္ပါတယ္။ ရမ္းစဖီးလ္ႏႈတ္ထြက္တာနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ စိတ္ဝင္စားရင္ နယူးေယာ့ခ္တုိင္းမ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ မွာဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ မ်ဴိးေက်ာ့ၿမဳိင္ရဲ႕ သီခ်င္းစာသား ကုိယ္ဟာစေတးရတယ္ ဆုိတဲ့စာသားေလးအတုိင္းမ်ားၿဖစ္ေနလားမသိဘူး။ ၿဖစ္မွၿဖစ္ရေလ ကုိကုိရမ္းရယ္။ :P

posted by သက္စံ
at 1:27 PM Permalink
0 comments

လူထုတုိက္ပြဲေတြေဖာ္ထုတ္ၿပီးေအာင္ပြဲကုိအရယူႀက ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ တုိက်ဴိၿမဳိ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဦးဝင္းခက္(လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမ အမ်ဴိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္)္၊ မုိးသီးဇြန္(ဗမာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဥကၠဌေဟာင္း)၊ ကုိသံခဲ(ဗမာႏုိင္ငံေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဥကၠဌ) တုိ႔ကေနဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲၿဖစ္ပါတယ္။ အယူအဆကြဲလြဲမႈေတြ၊ သေဘာမတူႏုိင္တာေတြရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီ ကုိအရယူၿပီး ေတာ့ အနာဂတ္ၿပည္သူ႕အစုိးရက အုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ လြတ္လပ္ေသာ၊တရားမွ်တေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္မယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ထားရွိမႈၿခင္းကေတာ့ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ တတ္ေရာက္နားေထာင္တဲ့ ဂ်ပန္ၿပည္ေရာက္ တုိင္းရင္းသားၿမန္မာလူမ်ဴိးေတြ ပါ အားလုံးအတူတူပါဘဲ။ ၁နာရီႏွင့္ ၅၅မိနစ္ႀကာရွည္ပါတယ္။ အခ်ိန္မရရင္ အပုိင္းတစ္ပုိင္းၿခင္းစီ ဂူဂယ္လ္ကေနႀကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

posted by သက္စံ
at 11:44 AM Permalink
0 comments | Wednesday, November 08, 2006

Well.. Reporters Without Borders (RSF) makes a list of 13 countries as Enemies of Interent.. Burma is proudly being listed in such a Bad List again.. She is not alone from Asia-Peacific.. she is with China, Vietnam and some other counteris from different regions...
Junta and Kyaw San.. Well Done.. by allowing your citizens to limited internet access.. and produce dump and dumper gernation for furture..


Source: www.bbcnews.com

posted by Thura
at 1:43 PM Permalink
1 comments

posted by သက္စံ
at 11:46 AM Permalink
1 comments

စိတ္ႀကီး၀င္ ျမက္ရိုင္းေတာအုပ္

စိတ္ႀကီး၀င္ ျမက္ရိုင္းတအုပ္
ဗရုတ္သုကၡ
သန္မာေနလိုက္တာ
အေသြး တေျပာင္ေျပာင္
ေခါင္းတေထာင္ေထာင္နဲ႔ေပါ့..

သူတို႔
အရပ္ရွည္လာလည္း
အရြယ္ မေရာက္ၾကသလို
အရိပ္ မေပးႏိုင္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းကို
ျမက္စဥ္းသမားက
ရွင္းျပေနေလရဲ႕

ျမဴေ၀


၁၉၉၆ - ၉၈ ပတ္၀န္းက်င္ ေလာက္က ထုတ္ေ၀တဲ့ အင္နားရွား၊ ဥာဏ္လင္းမင္း၊ ျမဴေ၀ တို႔ရဲ႕ မညီညာတဲ့ စက္၀ိုင္း ကဗ်ာစာအုပ္ထဲက ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ျမက္စဥ္းသမားကေတာ့ ရွင္းျပေနတုန္းပါ။ ျမက္ရိုင္းေတြကေတာ့ နားလည္ဟန္မတူပါဘူး။

posted by generation96
at 10:28 AM Permalink
0 comments | Tuesday, November 07, 2006

"HBO's controversial special Hacking Democracy on issues with Diebold voting machines is now available in full on Google Video."

posted by သက္စံ
at 7:02 PM Permalink
0 comments

posted by သက္စံ
at 6:51 PM Permalink
0 comments

School of Oriental and African Studies(SOAS) Students Union has awarded the title of Honorary President of the Student Union to Burmese NLD leader, Aung San Suu Kyi.

The award ceremony took place on the 11th anniversary of Aung San Suu Kyi's house arrest and was one of many events held around the world to mark the date.
(via New Mandala)

posted by သက္စံ
at 4:34 PM Permalink
1 commentsစစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဴိးသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးရရွိသည္အထိ (၈၈)မ်ဴိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္(ဒီဗီြဘီသတင္း)

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေခၽြခ်က္ေတြကုိ
ဘယ္လုိတုံ႔ၿပန္ႀကသလဲ (ေမာင္သစ္ဆင္း)

လြတ္လပ္ေသာနိဗၺာန္
စိတ္က မေၾကာက္ဘဲႏွင္႔ ေခါင္းကို မတ္စြာထားႏုိင္ေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊
ပညာသည္ လြတ္လပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊
ကမာၻကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးစုနံရံမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ စိတ္ပိုင္းျခားမႈ မရွိရာ၌ လည္းေကာင္း၊
စကားသည္ နက္ရႈိင္းေသာ သစၥာတြင္းမွ လာေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊
မေနမနားေသာအားထုတ္မႈသည္ နိဗၺန္သို႔ လက္လွမ္းေသာ အရပ္၌လည္းေကာင္း၊
ဆင္ျခင္မႈ ေခ်ာင္းေရသန္႔သည္ အက်င္႔ေဆြး သဲကႏၱာရ တြင္ခရီးလမ္းစ မေပ်ာက္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊
စိတ္ကို အစဥ္ ျပန္႔ျပဴးေသာ ေတြးဆ ျပဳလုပ္မႈတို႔သို႔ အရွင္ေ႔ရွေဆာင္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊
ထိုလြတ္လပ္ေသာ နိဗၺာန္၌ တပည္႔ေတာ္၏ တိုင္းျပည္သည္ ႏုိးၾကားႏိုင္ပါေစ အရွင္ဘုရား။

တနဂၤေႏြေန႔ အေတြးမ်ား

လူေတြဟာ တတ္စြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ တမြတ္ ၾကယ္မစြတ္ ႏိုင္ေပမဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဓာတ္တိုင္မီးလံုးေလးေလာက္ေတာ့ တတ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ ရွိရင္ ျဖန္႔ေ၀ပါ။ အေတြးအေခၚေတြကို အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ သေဘာတရား အေတြးအေခၚေတြကို နီးစပ္ရာ နီးစပ္ရာ ေျပာၾကပါ။ ပညာေတြ၊ အႏွစ္သာရေတြကို ပိုက္ဆံရွာဖို႔ တခုတည္းအတြက္ မသင္မဲ့အစား ကိုယ္သိတာဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ပဲ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ သင္ၾကပါ။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အပုိင္း၃
ငါတုိ႔ႏုိင္ငံ ငါတုိ႔အမ်ဴိးႀကီးပြားေနလွ်င္ ငါတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ရွင္ေတာ္ဘုရား၏ သာသနာေတာ္သည္ႀကီးပြားမည္။

၂၀၀၆ လာဘ္စားျခင္းအဆင့္
ဤႏွဳန္း အတိုင္းသာ ဆက္သြားပါက ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာသြား သည့္တိုင္ ေတာင္းရမ္းျခင္း သည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ တရပ္ အေန ႏွင့္သာ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနမည္မွာ မုခ် ဧကန္ ပင္ျဖစ္သည္။

မရဏလမ္းမွ အသက္တေခ်ာင္း
ေရွ႔ကို ေျခလွမ္း အနည္းငယ္ သြားလိုက္၊ လမ္းေဘးမွာ ပုံလဲလိုက္၊ ပါးစပ္ကလဲ “ ဆရာတုိ႔ရယ္၊ က်ေနာ္ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ လုိ႔ပါ “ လို႔ ငိုသံၾကီးနဲ႔ တတြတ္တြတ္ ေတာင္းပန္လိုက္ နဲ႔ပါ။

Opinion: “Meeting Point” by Mya Aye (an unofficial translation)
The old mother’s voice recedes with sorrow. Her cheeks are flooded with tears – her two hands are trembling. The age that is 80 years, has separated her desire from her body.

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ည အေတြး ...
သူတို႔ဟာ …
အဇာတသတ္မင္းလို ကိုယ့္ဖခင္ အရင္းကို မသတ္ခဲ့ေပမဲ့
မိခင္ ဖခင္နဲ႔တူေသာ သူေတြ .. အေဆြအမ်ဳိးနဲ႔တူေသာ သူေတြ … မိတ္ေဆြနဲ႔ တူေသာသူေတြ .. သားသမီးနဲ႔ တူေသာသူေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ ညွဥ္းပမ္းခဲ့တယ္။ သနားစရာေကာင္းတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ သူတို႔ဘ၀ရွင္သန္ေစခဲ့တယ္။

96 Uprising - Hledan Junction
Disclaimer: My views were added because I still can’t hide my feelings of disappointment until today. I strongly believe the reason 96 uprising fell short was mainly because ordinary people were too afraid to join as well as too afraid to lose their children. Having said that, I do not mean to attack any parents for their acts but I want them or anyone who read this to learn or to analyze what it should have been otherwise. There is always a chance Burma could face the same situation again and hence it is always good to learn from past mistakes.

weekend poetry III
အို...ျပည္သူတို႕
သင္တို႕
စစ္အာဏာ႐ွင္ကိုေတာ္လွန္ဖို႕
တာ၀န္မ႐ွိဘူးလို႕ ေ႐ွာင္ေနဦးမွာလား။
ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္
တာ၀န္မ႐ွိဘူးလို႕ ေျပာေနဦးမွာလား။
အုပ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္ေစ
ေတာ္လွန္ၾကေလာ့၊ ဆန္႕က်င္ေလာ့။

ကုိယ့္အေလာင္းကုိ ကုိယ္ဖက္၍ ငုိလ်က္ရွိေသာညေန (၂)
သူ႔စကားထဲတြင္ သဘာဝအမွန္တရားပါသည္၊ ေကာင္မေလးပါသည္၊ လူသားရဲ႕ရုိးစင္းမို္က္မဲမႈ ပါသည္၊ စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒပါသည္၊ ေမတၱာတရားပါသည္၊ ႏွလုံးသား ပုံႀကီးခ်ဲ႕မႈပါသည္။ အထီးအမေတြလည္းပါသည္၊ လူ႔တန္ဖုိးေလွ်ာက်မႈ၊ တန္ဖုိးထားနားလည္မႈ၊ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈေတြလည္းပါသည္၊ ကုိယ့္သမုိင္းေႀကာင္းနဲ႔ ကုိယ္ေတြလည္း ပါသည္၊ ကြၽန္ေတာ္ သူေျပာသမွ်အားလုံးကုိ ေခါင္းညိတ္ေပးေနပါသည္။
Education
Education ဆိုတာ infra structure လား။ Super Structure လား။ ကၽြန္ေတာ္ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သိတာတစ္ခုကေတာ့ အားရစရာဘာတစ္ခုမွ မရွိတာပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕ နယ္ပယ္ေတြဆိုရင္ စုတ္ျပတ္သတ္ေနတာပဲ။ မင္းကေ၀ဖန္ရေအာင္ မင္းကဘယ္ေလာက္ တတ္လို႔လည္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ မတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေတာင္းစားေတာင္ဒီေလာက္ေတာ့ ေ၀ဖန္ႏိုင္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးပါဗ်ာ။

ဂၽြန္ေဒါ့ဘ္ဆင္ အေၾကာင္း
ဓာတုေဗဒဘြဲ႕ရ Dobson ဟာ စၾကာဝဠာၾကီးဘယ္လိုတည္႐ွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း အလြန္အမင္းသိလိုတာျဖစ္လို႔ ၁၉၅၆မွာ စံုစီနဖာေရာင္းတဲ့ဆိုင္ကဝယ္ယူခဲ့တဲ့၂လက္မ မွန္ဘီလူးနဲ႔ (မ်က္စိႏွစ္ဘက္လံုးၾကည့္လို႔ရတဲ့ မွန္ေျပာင္း Zeiss binoculars အေဟာင္းကျဖဳတ္ယူထားတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ဘီလူးပါ)သူ႔ရဲ႕ပထမဦးဆံုး အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းကိုစတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘိုရတ္တကယ္လာျပီ
ဘိုရတ္ဟာအစပိုင္းမွာေတာ့ရပ္ပါရူးDa Ali G showရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတခုသာျဖစ္ေပ
မဲ႕အခုမွာေတာ့ရုပ္ရွင္ကားၾကီးတခုအေနနဲ႔ထြက္လာပါျပီ။ရုပ္ရွင္နာမည္က"Cultural
learing of America for make benefit Glorious Nation of Kazakhstan"
ေအာက္မွာTrailerေတြနဲ႔တျခားဗီဒီယိုကလစ္ေလးမ်ားကိုရွာၾကည့္ထားပါတယ္။

posted by သက္စံ
at 10:53 AM Permalink
0 comments | Monday, November 06, 2006

All We Want Is Our Freedom
by Daw Aung San Su Kyi

Traveling across Burma, I ask people why they want democracy. Very often the answer is, "We just want to be free." They do not have to elaborate. I understand what they mean. They want to be able to live their lives without the oppressive sense that their destiny is not theirs to shape. They do not want their daily existence to be ruled by the orders and whims of those whose authority is based on might of arms.

When I ask young people what they mean by freedom, they say that they want to be able to speak their minds. They want to be able to voice their discontent with an education system that does not challenge their intellect. They want to be able to discuss, criticize, argue; to be able to gather in the thousands or even hundreds of thousands to sing, to shout, to cheer. Burma's young people want to play out the vitality of their youth in its full spectrum of hope and wonder--its uncertainties, its arrogance, its fancies, its brilliance, it rebelliousness, its harshness, its tenderness.

What do the women of Burma want? They tell me that they want to be free from the tyranny of rising prices that make a household an exhausting business. They want to be free from anxiety that their husbands might be penalized for independent thinking--or that their children might not be given a chance in life. Many -- too many --
long to be free from having to sell their bodies to support their families.

The farmers and peasants I meet want to sow and plant as they wish, to be able to market their products at will, unhampered by the coercion to sell it to the state at cruelly low prices. They struggle daily with the land. They do not want unreasonable decrees and incomprehensible authority to add to their burden.
And what about those of us in the National League of Democracy? Why are we working so hard to free our country? Is it not that we see democracy through a haze of optimism. We know that democracy is a jewel that must be polished constantly to maintain its luster. To prevent it from being damaged or stolen, democracy must be guarded and unremitting vigilance.

We are working so hard for freedom because only in a free Burma will we be able to build a nation that respects and cherishes human dignity.

As I travel through my country, people often ask me how it feels to have been imprisoned in my home --first for six years, then for 19 months. How could I stand the separation from family and friends? It is ironic, I say, that in an authoritarian state it is only the prisoner of conscience who is genuinely free. Yes, we have given up our right to a normal life. But we have stayed true to that most precious part of our humanity--our conscience.

Here is what I want most for my people: I want the security of genuine freedom and the freedom of genuine security. I would like to see the crippling fetters of fear removed, that the people of Burma may be able to hold their heads high as free human beings. I would like to see them striving in unity and joy to build a safer, happier society for us all.

I would especially like to see our younger people stride confidently into the future, their richness of spirit soaring to meet all challenges. I would like to be able to say: "This is a nation worthy of all those who loved it and lived and died for it--that we might be proud of our heritage." These are not dreams. These constitute the reality towards which we have been working for years, firm in our faith that the will of the people will ultimately triumph.
(via uscampaignforburma)

posted by သက္စံ
at 6:48 PM Permalink
0 comments
(via khitpyaing)

posted by သက္စံ
at 5:58 PM Permalink
0 comments


Artist- Mike Cramer
(via opensocietyparadox)

posted by သက္စံ
at 5:49 PM Permalink
0 comments
(via opensocietyparadox)

posted by သက္စံ
at 5:14 PM Permalink
0 comments | Sunday, November 05, 2006


Saddam Hussein and two other defendants are found guilty of crimes against humanity and sentenced to death by hanging for their role in a brutal crackdown in the town of Dujail in 1982. There will be an automatic appeal. Hussein repeatedly screamed "Allahu Akhbar" as he was taken from court.
(via cnn news)

posted by သက္စံ
at 7:09 PM Permalink
0 comments

ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး။ အခုတေလာ စိတ္ထဲမွာ ရြတ္ေနမိတဲ့ သီခ်င္းအပုိင္းအစေတြပါ။
ဘာၿဖစ္ၿဖစ္ပါကြယ္
ခရီးလမ္းဆုံးထိေလွ်ာက္
ဆုိ -ကုိေလးၿဖဴ
ေရး -လင္းလင္း

ေဆာ္လမြန္ငါးတုိ႔အၿပန္
အၿပန္…. အၿပန္
ေဆာ္လမြန္ငါးတုိ႔ အၿပန္
ဆုိ ေရး - ခင္ဝမ္း

အုိညီေလးေရ
မွန္တာလုပ္ေပါ့ ဟုတ္တာေၿပာစမ္းမေႀကာက္နဲ႔ကြာ
လူသားတုိင္းေပၚမွာ ခ်စ္တဲ့စိတ္ကေလးထား
ယုံႀကည္ပါအမွန္တရား …..ခ်စ္တဲ့ညီေလး
အရုိးသားဆုံးလႈပ္ရွား………ခ်စ္တဲ့ညီေလး
ဆုိ ေရး ထူးအိမ္သင္
(တခါတေလ ကၽြန္ေတာ္အားငယ္မိတဲ့ အခ်ိန္ေတြႀကရင္ ဒီသီခ်င္းကုိ နားမေထာင္ၿဖစ္ေပမယ့္ စိတ္ထဲကအႀကိမ္ႀကိမ္ ရြတ္မိတယ္။ ကုိငွက္လာအားေပးသလုိခံစားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သီခ်င္းထဲကလုိ လူသားတုိင္းေပၚမွာ ခ်စ္တဲ့စိတ္မထားႏုိင္ေသးပါဘူး)

posted by သက္စံ
at 2:14 PM Permalink
0 comments
ေတာ္လွန္ေရးသမား ခ်ီေဂြဗားရား နဲ႔ ေလာကသိပၸံဆရာႀကီး အုိင္းစတုိင္းတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေရာေႏွာထားတဲ့ ပုံေလး။ :-)
from cosmomagazine

posted by သက္စံ
at 10:48 AM Permalink
0 comments

ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….မင္းတုိ႕လမ္းမင္းတုိ႔ေရြးၿပီးကုိယ္တုိင္
ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….က်ဴပ္တုိ႔လမ္းက်ဴပ္တုိ႔ေရြးၿပီးကုိယ္တုိင္
ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….အေႀကာင္းၿပခ်က္ လုံးဝလုံးဝမလုိဘူး
ေလွ်ာက္…..ေလွ်ာက္….မၿငိနဲ႔။

Anonymous ဆုိၿပီးေမာ္စကုိ က ဗမာတစ္ေယာက္ Zenith9ေရးတဲ့ Ko Thet Win Aung died on October 16 ဆုိတဲ့ ပုိ႔စ္ကုိ ဒီလုိေကာမတ္ခ်သြားတယ္။

သူေတာင္းစား ေသတာေတာင္နည္းေသးတယ္

ဆုိေတာ့
ေကာင္းၿပီေလ…. ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရင္ထဲမွာဘာရွိတယ္ဆုိတာ သိရတာေပါ့။ ခင္ဗ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေတြေတာ့ သိပ္အေႏွာင္းခ်ည္းမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ခင္ဗ်ားသာ က်ဴပ္တုိ႔လုိအႏွိမ္ခံေတြဘက္က ပူးေပါင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၈၈အေရးအခင္းကလုိပဲေပါ့။ လက္ကမ္းႀကဳိေနမွာပါ။ အဲဒီတုန္းက တစ္ခ်ဴိ႕စစ္သားေတြလည္း ၿပည္သူဘက္ကေန လက္တြဲဆန္႔က်င္ခဲ့က်တာဆုိေတာ့။ ဒါေပမယ့္ စစ္ဘီးလူးေတြလုိ ၿပည္သူ႔ဘက္မငဲ့ဘဲ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဟုိဟာေလ သိတယ္မဟုတ္လား။ ဘာတဲ့။ ေဘာ္ရွိဗစ္ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔ ၊ ၿပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔၊ လိေမၼာ္ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔ သိတယ္ဟုတ္။အဲဒီေတာ္လွန္ေရးေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘယ္လုိၿဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာေလ။ မုိက္တယ္ဆုိတာဗ်ာ ေခါင္းမရွိတဲ့ လူေတြအလုပ္ပါ။ ခင္ဗ်ား သမုိင္းကုိသင္ဖူးတယ္မဟုတ္လား. သမုိင္းဆုိတာက ေပါေခ်ာင္ေခ်ာင္အားလုိ႔ယားေနလုိ႔ လူူေတြက မွတ္တမ္းတင္ေနတာ မဟုတ္ဖူးဗ်။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ၿဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေနဝင္းကုိ ၿမန္မာၿပည္သူေတြဘာေၿပာေနလဲ။ ဘုရားဒါယကာႀကီး ေက်းဇူးရွင္ ေနဝင္းဆုိၿပီးေၿပာသူဆုိတာ လက္ခ်ဴိးေရလုိ႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ စစ္သားဆုိတာ ပစ္ရင္မုိးေပၚေထာင္မပစ္ဘူး တည့္တည့္ပစ္တာ ဆုိတဲ့ ေသြးစြန္းတဲ့မိန္႔ခြန္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ယုတ္မာမႈေတြကုိ အဲဒီတုန္းကႀကားခဲ့ရတဲ့ လူႀကီးေတြသာမက ေနာင္လာေနာက္သား က်ဴပ္တုုိိ႔လူငယ္ေတြကလဲမေမ့ဘူး။ ဘာေႀကာင့္လည္း ဆုိေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ေနာင္ေတာ္ေတြက သူယုတ္ကမ္းခဲ့သမွ်ကုိ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့လုိ႔ေလ။ ေနဝင္းၿပီးေတာ့ စိန္ဝင္း ေစာေမာင္ ခင္ညြန္႕ ေနာက္ဆုံး သန္းေရႊ သူတုိ႔အားလုံးနဲ႔ သူတုိ႔ ရဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ရွင္သန္ေအာင္ ေထာက္ကန္ေပးေနတဲ့ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ေတြကုိ ၿမန္မာ့ ေခတ္သစ္သမုိင္း ရဲ႕ ဗီလိန္ လူဆုိးႀကီးမ်ား အၿဖစ္ ေနာက္ေနာင္ က်ဴပ္တုိ႔မ်ဴိးဆက္ေတြသိေအာင္ က်ဴပ္တုိ႔ကလဲ အေသအခ်ာ ကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ဦးမွာ။ လူဆုိတာ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အသက္ရွင္က်တာဗ်။ေခတ္သမုိင္းကုိ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေပးသြားတဲ့ တုိင္းက်ဴိးၿပည္ၿပဳပုဂၢဴိလ္ေတြ ႏုိင္ငံအလုိက္ေခတ္အဆက္ သမုိင္းမွတ္တမ္းတင္သလုိ ယုတ္မာဆုိးသြမ္းခဲ့တဲ့ ဗီလိန္ေတြကုိ လည္း ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ေနာင္သူတုိ႔လုိ မမွားရေအာင္ သမုိင္းအကၡရာတင္ႀကတယ္ ဆုိေတာ့ဗ်ာ။ ဘာေၿပာရေတာ့မွာလဲ ေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္ ေပါ့။

posted by သက္စံ
at 10:12 AM Permalink
1 comments | Friday, November 03, 2006

၁၉၈၈ စစ္တပ္ရဲ႕ သတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မွသာ ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေနာင္ေတာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ကဗ်ာပါ။ ၁၁ႏွစ္သား ဘ၀ ထဲက သူတို႔လိုမုန္း၊ သူတို႔လို နာၾကည္းခဲ့လို႔ ဒီကဗ်ာကို အလြတ္ရေနခဲ့ေပမယ့္ ကဗ်ာေရးတဲ့ သူကိုေတာ့ မွတ္မထားမိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ေနာင္ေတာ္ ကဗ်ာဆရာကို ဒီေနရာကေနပဲ ေတာင္းပန္ရင္း ေပးဆပ္ခဲ့ၾကတ့ဲ အကိုေတြ၊ အမေတြနဲ႔ ေပးဆပ္ေနၾကဆဲ အကိုေတြ၊ အမေတြ၊ ညီေတြ၊ ညီမေတြကိုပါ ဦးညႊတ္ပါတယ္။


ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္း၊ သံလြင္ စေသာ ျမစ္ႀကီးမ်ား
ခမ္းေျခာက္ သြားပါေစ။
သိမ္းဆည္း သိုမီွးထားေသာ စပါးက်ည္ႀကီးမ်ား
ကုန္ခမ္း သြားပါေစ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ဳိးငွက္ အသက္ရႈ ရပ္ထားပါ၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ဳိးငွက္ အသက္ရႈ ရပ္ထားပါ။

posted by generation96
at 2:24 AM Permalink
0 comments | Thursday, November 02, 2006

Report of the australian video journalist about burma. Click "read transcript" to read the interviews of LuDu Seinwin and others.

posted by boedawgyi
at 4:50 PM Permalink
0 comments


ကုိကလုိေဆးထူး ရဲ႕ဘေလာဂ္ကေနတဆင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းဌာနက တင္ဆက္ထားတဲ့ ကိုဇာဂနာတုိ႔ရ့ဲ သူေတာင္းစားမ်ား ညီလာခံ ဆိုတဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပက္လုံးမ်ားကို ထပ္ဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္..
ခြီး ခြီး ခြီး ရယ္တာဘယ္လုိမွမရပ္ႏူိင္ဘူး အဲဒါႀကည့္ၿပီးေတာ့။

posted by သက္စံ
at 3:09 PM Permalink
1 comments

This BBC photo articles makes me thought for a while.
immm....
People are running for various kind of things and
I remembered the words in Forest Gump movie "Run Run Run Forest Run!!!!!"Yeah I'm running .You too friends.But different kind of way.Of course, we are not same.We may unperfect until we die.right!!!. But we can contribute to our society what we learned and what we know.
However,that photo blog express about what the real world happening in this new era.
The monk said that
"I think these shops and entertainment complexes do make people happy for a while, but not permanently.

"People may have money, but they'll always want more. Real life is not about money - even millionaires are still suffering."

Link

posted by သက္စံ
at 1:07 PM Permalink
1 commentsposted by Nharni
at 11:55 AM Permalink
9 comments | Wednesday, November 01, 2006


က်က္သေရတစ္စက္မွ မရွိတဲ့ မဂၤလာေဆာင္ပါ။ အၿပဳံးအတုေတြရယ္၊ မ်က္ႏွာဖုံးအတုေတြရယ္၊ ၿမန္မာၿပည္သူေတြဆီက ခုိးထားတဲ့ရတနာေငြေႀကးေတြရယ္ အဲဒါေတြ အားလုံးနဲ႔ ဒီမဂၤလာေဆာင္ကုိက်င္းပတယ္။ မဂၤလာေဆာင္ေႀကးေတာင္ေပးမွာမဟုတ္ဖူး။ ဝက္ပုတ္မႀကီး စိန္ဘယက္ေတြဘယ္လုိဆြဲဆြဲ သူ႔ရဲ႕အင္မတန္က်က္သေရတုံးတဲ့ ေသာက္ခြက္ကုိေၿပာင္ထြက္လာေအာင္မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ဟုိလဒလင္မယားသန္းေရႊႀကဳိင္ႀကိဳင္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းဘဲ။ ႐ႈစားႀကေလာ့။မုဒိတာေလးေတြပြားႀကေလာ့။ မပြားႏုိင္ရင္ ငရဲႀကီးလိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ႀကီးခါမွႀကီးေရာ မုဒိတာလုံးဝမပြားႏုိင္ပါ။အန္ခ်င္လုိက္တာ။ ေဝါ့ ေဝါ့။

posted by သက္စံ
at 2:50 PM Permalink
0 comments


posted by သက္စံ
at 2:01 PM Permalink
0 comments
ေဒါင္းလုတ္ၿမန္မာဘာသာၿပန္(ေခတ္ၿပဳိင္)
ေဒါင္းလုတ္္မူရင္း

posted by သက္စံ
at 1:46 PM Permalink
0 comments

က်ေနာ္ဒီကေန႔အိမ္မွာ ေအးေအးလူလူထိုင္ျပီး Gtalkေပၚကေန ေဘာ္ဒါၾကီးေယာင္၆၀နဲ႕စကား
စျမည္ေျပာေနတုန္း အလန္႔တၾကားဖုန္းထျမည္ပါတယ္။ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း ဖုန္းေကာက္ကိုင္
လိုက္ေတာ့"ေမးခြန္းေတြေမးခ်င္လို႔ပါ မင္းကဗမာလား"ဆိုေတာ့နည္းနည္းေတာ့ အံဩသြားပါ
တယ္။က်ေနာ့္ဖုန္းနံပတ္ ဘယ္လိုရလာေၾကာင္းေတာ့ အလကားစာရွည္လို႕ေျပာမေနေတာ႔ပါဘူး။
သူေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုေတာ့ ၁၀မိနစ္ေက်ာ္ေလာက္ေျဖေပးလိုက္ရပါတယ္။

အမွန္အျဖစ္ကဒီလုိဒီလို။ဖုန္းေခၚတဲ႔ပုဂိၢဳလ္ဟာအေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။သူဟာလြန္ခဲ႔တဲ့
ရက္ပိုင္းအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို Tourgroup တစ္ခုနဲ႕အတူေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ၾကည့္ရ
တာေတာ ့ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို နကန္းတလုံးမွမသိ ဘာမွလည္းမေလ့လာဘဲလိုက္သြားတယ္
နဲ႕တူတယ္။ဟိုေရာက္ေတာ့ေရာက္ေရာက္ခ်င္းေဆာက္နဲ႔ထြင္းဆို သလိုတစ္ေဒၚလာကို၆က်ပ္ဆုိလား
၇က်ပ္ဆိုလား(သူ႕အေခၚကီရပ္တဲ့က်ပ္ကို)နဲ႔လဲလိုက္ရတယ္။သူလည္း အဲဒီက်ပ္ေငြေတြနဲ႕ ၂ရက္
ေလာက္ သံုးျဖဳန္းေပ်ာ္ပါးျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ပါေတာ့တယ္။အဲျပႆနာက သူ႕လက္ထဲမွာ က်ပ္ေငြ
၈၀၀၀က်န္ပါေသးတယ္တဲ့။ျမန္မာအစိုးရက က်န္ေငြေတြကို၁ေဒၚလာ၇က်ပ္နဲ႕ျပန္လဲေပးမေပးေတာ့
မသိပါ သူကေတာ့ျမန္မာပိုက္ဆံကုိ တစ္ျခားပိုက္ဆံေတြလိုေအာက္ေမ႔ျပီး ဟိုျပန္ေရာက္မွ ဘဏ္
မွာ ၇က်ပ္၁ေဒၚလာ ျပန္လဲမယ္ဆိုျပီး ခပ္ေအးေအးဘဲေနလိုက္ပါတယ္။

ဟဲဟဲ..ဒီေလာက္ဆိုမိတ္ေဆြျပံဳးေနေလာက္ပါျပီ။ ေနာက္လဲလို႕လဲမရတဲ႕အခါမွာ သူျမန္မာအသိမိတ္
ေဆြ ရွိသူမ်ားကိုစံုစမ္းရာကေန က်ေနာ့္ဆီေရာက္လာပါေတာ့တယ္။သူက က်ေနာ္ေမာင္ေရႊမွန္းသိ
ေတာ့ ျမန္မာပိုက္ဆံျပန္ေရာင္းခ်င္ပါသတဲ့။၇က်ပ္၁ေဒၚလာနဲ႔။ဟားဟား။

ဒါနဲ႕က်ေနာ္လည္း သူနားလည္ေအာင္ရွင္းျပရပါေတာ့တယ္။ျမန္မာျပည္မွာ အစိုးရေဈးနဲ႕ေမွာင္ခိုေဈး
ဆိုျပီးရွိေၾကာင္း၊ျမန္မာပိုက္ဆံဆိုတာ တန္ဖိုးမရွိေသာစကၠဴစုတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ေပါ႕ေလ။
ခင္ဗ်ားပိုက္ဆံက်ပ္၈၀၀၀ ဘယ္ျမန္မာမွအဲဒီေဈးနဲ႔ဝယ္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း။ေသခ်ာတြက္ၾကည့္ေတာ့လည္း
(၁ေဒၚလာ၇က်ပ္)နဲ႕က်ပ္၈၀၀၀ဆိုတာ ေဒၚလာ၁၀၀၀ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနတာကိုး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့သူ
လည္းလိပ္ပတ္လည္သြားျပီး ခံလုိက္ရေလခ်င္း ဆိုျပီးေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္သြားပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ။

သူနဲ႕ဖုန္းေျပာအျပီး က်ေနာ္လည္းဆက္ျပီးျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကိုစဥ္းစားမိပါတယ္။က်ေနာ္တို႕ရဲ႕တိုင္ျပည္
မွာ မိမိကိုယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလို႕ခပ္တည္တည္ျပန္ေခၚတတ္တဲ႔ အန္ကယ္၊ဘဘ၊ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ားနဲ႔ သူ
တို႕ရဲ႕ေရွ႕ကဆရာ႕ဆရာ ၾကီးမ်ားအားလံုး တိုင္းျပည္သယံဇာတမ်ား၊ကမာၻႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အလႈေငြမ်ားကုိ
ခိုးယူ၊ ျပည္သူလူထုထံမွဓါးျပတိုက္ရံုမကေတာ့ဘဲ တိုးရစ္စင္လုပ္ငန္းေခတ္ထလာခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား
ဧည့္သည္ မ်ားကိုပါ အတင္းအၾကပ္လိမ္လည္ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္ရိုက္ျပီးပါးပါးလွီးပါေတာ့တယ္။

ဒါေတာင္က်ေနာ္သိတာတစ္ေယာက္တည္း၊သူလိုလူေတြဘယ္ေလာက္မ်ားေတာင္ရွိမလည္းမသိဘူး။ခက္တာ
ကပါးပါးလွီးလို႕ရတဲ႕ေဒၚလာအသျပာမ်ားဟာ သမီးေတာ္ၾကီးအတြက္ နန္းေတာ္အသစ္ၾကီးပဲျဖစ္သြားသလား
တရုတ္ကခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ေရာင္းတဲ႔ တပတ္ရစ္MIG29 ဘဲျဖစ္သြားသလား က်ေနာ္ေတာ့ဇေဝဇဝါပါ။

ေခတ္မွီလက္နက္ဆန္းေတြကေတာ့ သူေတာ့ဆိုသလို ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ရန္ကို အျပီးသတ္တြန္းလွန္ႏိုင္မႏိုင္
ေတာ့မသိ၊ လက္နက္မခ်ေသးတဲ႕တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ မ်က္ခံုးလႈပ္ကုန္ျပီ။

ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံျခားေငြကိုအေသရရ အရွင္ရရ ရေအာင္တိုးရစ္ေတြကို လည္ပင္းညွစ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႕
လိုသာမာန္ျပည္သူေတြကလည္း ေတြ႕ပါျမင္ပါ မ်ားျပီးအတုယူကုန္ၾကျပီဗ်ာ။လမ္းမသိေခြးေနာက္မိပါတယ္ ေခြး
ကေခ်းပံုေတြပဲ လိုက္ဟပ္ဆို သလိုျဖစ္ေနျပီ။ဟဲဟဲ မိတ္ေဆြ သင္လည္းေခြး ေနာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္
မလိုက္နဲေနာ္။က်ေနာ့္ကိုယ္ေတြ႕တစ္ခုထပ္ျပီးေျပာျပဦးမယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္ေခါင္က ဘက္စ္ကားတစ္စီး ေပၚမွာပါ။ဆံပင္ေရႊေရာင္၊ထမိန္ကိုေသေသသပ္သပ္ဝတ္ထားတဲ႔ သက္
လတ္ပိုင္း ဥေရာပသူတစ္ဦးကားေပၚကိုတက္လာပါတယ္။ကားကေကာက္ေတာ့စပယ္ရာက 2FECပါတဲ့ခင္ဗ်ာ။ဒီအခါ
မွာထုိဘိုမက ဗမာလိုမတတ္တတတ္နဲ႔(ျမန္မာမႈလာေရာက္ေလ့လာသူလို႕ထင္မိေၾကာင္းပါ)ဒီလိုေပးရမယ့္ဥပေဒ ရွိ
လို႕လားလို႕ျပန္ေမးပါတယ္။ကားေပၚမွာလည္း ကားခ၂၀လို႕သာေရးထားေၾကာင္း၊အကယ္၍ေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာင္သူမ
ဆီမွာFECမပါေၾကာင္း မပီတပီေျပာပါတယ္။စပါယ္ယာပံုၿကည့္ရတာေတာ့မေပးရင္ကားေပၚကျပန္းဆင္းခိုင္းမယ္႔ပံုမ်ိဳး
ဗ်။သူ႕ဆရာ ဒရိုင္ဘာကလည္း FECရေအာင္ေတာင္းဖို႕သာေရွ႕ကစြတ္ေအာ္ေနပါတယ္။ေနာက္ဆံုးမေနႏိုင္တဲ႕ ေဘးက
လူတစ္ေယာက္က ဘိုမလက္ထဲက၂၀တန္ကိုျဖတ္ခနဲဆြဲယူျပီး စပါယ္ယာလက္ထဲေကာက္ထည့္လိုက္ျပီး ဒါဘဲရွိတယ္
ဒါပဲယူလိုက္ေတာ့လိုေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႕စပါယ္ယာလည္းမေက်မနပ္နဲ႕ တစ္ကားလံုးကိုဘုရိႈးရိႈးျပီး ထြက္သြားပါေတာ့
တယ္။

တေန႕တျခားၾကပ္တည္းလာတဲ႔စီးပြားေရးနဲ႕ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြလည္းတိုးရစ္
ဟန္တာ ေတြျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ကုန္ၾကပါျပီ။မယံုရင္ ပုဂံကေရႊစည္းခံု ဘုရားေပၚသြားျပီး သားသားနားနားဝတ္စား
အရုပ္ကင္္မရာေတြ အမ်ားၾကီးေရွာက္ခ်ိတ္ ေရသဘင္မ်က္မွန္ၾ႕ကီးတပ္ျပီး ကြိကိြကြကြဘြတ္ဘြတ္ ရႊတ္ရႊတ္ေတြေျပာ
လိုက္ဗ်ာ။အရြယ္ဆံုဆိုက္စံု တိုးရစ္ဟန္တာမ်ားပါးပါးလွီးရန္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္..မယံုမရွိနဲ႕ကိုယ္ေတြ႕ဗ်ကိုယ္ေတြ။

ကဲေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့..သင့္ရဲ႕ႏိုင္ငံျခားသားမိတ္ေဆြထဲမွာ ျမန္မာျပည္သြားလည္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္
ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာမွာလိုက္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႕။တပါးတည္း အပိတ္သီခ်င္းေလးပါဆိုလိုက္ပါရေစ
ဗ်ာ။"ရန္သူ၆ပါးတည္းမွာ အင္မတန္ဆိုးဝါးလွတာ သူခိုးဓါးျပထက္ ဆိုးတဲ႕ရန္သူပါ ဤဇဗဴၶတခြင္မွာ ရန္သူ@!#$%@
ကိုအစဥ္အျမဲသတိျပဳပါ"

posted by boedawgyi
at 10:29 AM Permalink