<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
2 comments | Thursday, August 31, 2006
လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံ ေဘ႐ြတ္ၿမဳိ ့ေတာ္ရဲ႕ ဗုံးအေပါက္ဆုံးေနရာမွာ
ဆြဲထားတာလုိ ့”အ႐ုိဖစ္႐ွ္” ကေၿပာပါတယ္။
ဆြဲရတဲ ့အႀကာင္းအရင္းအေသးစိတ္ကုိသိခ်င္ရင္ ေတာ ့ အဲဒီဝက္ဘ္ဆုိက္ မွာ သြားဖတ္လုိ ့ရပါတယ္။
သူ႐ွင္းၿပထားတာတုိတုိေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ ရင္ကုိလာထိတယ္။


ေကာင္းကင္ယံမွာ စြန္မ်ားဝဲပ်ံေနႀကသည္။

Created By Arofish
Direct Link
http://www.woostercollective.com/

posted by သက္စံ
at 11:13 PM Permalink
0 comments | Wednesday, August 30, 2006

"မနက္ခင္းအိပ္ယာႏုိးလာတိုင္းမွာဗ်ာတစံုတေယာက္သူေတြကိုျမန္ျမန္ဒုကၡေရာက္ပါေစျမန္ျမန္ပ်က္စီးပါေစဆိုတဲ့စိတ္ကူးမ်ိဳး၊
ဆုေတာင္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ႏုိးထလာရတာတကယ္ေတာ့စိတ္ပ်က္စရာႀကီးဗ်။ဒါေပမယ့္ဒီလိုဆုေတာင္းမ်ိဳးေတြကိုက်ဳပ္တို႔သန္းေပါင္း
မ်ားစြာေသာျပည္သူေတြႏွစ္ေပါင္း၅၀ေလာက္ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုေတာင္းလာရေတာ့၊ကိုယ္ကိုတိုင္ေတာင္သတိမထားမိေတာ့ပါ
ဘူးဗ်ာ။"ဒါကေတာ့လြန္ခဲ့တဲ့၃ပတ္ခန္႔ကCurrentသတင္းစာပါ"My-murderous-moments-with-Fidel"ဆိုတဲ့ေဆာင္းပါး
ထဲကက်ဴးဘားျပည္သူတဦးရဲ့ရင္ဖြင့္သံျဖစ္ပါတယ္။ၾကယ္နီႀကီး(သို႔)အတၱခဲအာဏာရွင္ႀကီးFiedelCastroနဲ႔ေဆာင္းပါးရွင္
EduardoSantiagoတို႔နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ၾကံဳရပံုေတြကိုျပန္ျပီးေဖာက္သည္ခ်ထားတဲ့ေဆာင္းပါးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးကိုဖတ္အျပီးမွာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ျပံဳးမိပါတယ္၊စိတ္ထဲမွာလည္းဆက္ျပီး"ခင္ဗ်ားတို႔က်ဴးဘန္းေတြသာမဟုတ္ဘူးဗ်ိဳ.
က်ဳပ္တို႔ေရာတကမာၻလံုးကအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့နိုင္ငံအေပါင္းကျပည္သူေတြအားလံုးၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အေျခေနတရပ္ပါ"လို႔လဲေျပာ
မိဘာေသးတယ္။တကယ္ေတာ့ဘယ္ဘာသာဘယ္အယူဝါဒရဲ့႐ႈေဒါင့္ကေနၾကည့္ၾကည့္ဒီလုိဆုေတာင္းမ်ိဳးေတြဟာအေပါင္းလကၡ
ဏာမျပတာကေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။ကဲဒီလိုဆိုရင္ဆုေတာင္းမိၾကတယ့္ျပည္သူေတြကုိပဲ"ခင္ဗ်ားတုိ႔ဆိုးဝါးလွေခ်လား"လုိ႔ေျပာ
ရမလား၊အလုိေလ်ွာက္တသတ္မွတ္တည္းတူညီတဲ့ဆႏၵမ်ိဳးေတြထြက္ေပၚလာေအာင္တြန္းပို႔ခဲ့သူေတြကိုပဲ"ရက္စက္ေလျခင္း"လို႔
အျပစ္တင္ရမလားဒိြဟျဖစ္ေစပါတယ္။

ကဲဒါဆိုဘယ္သူေတြမွာတာဝန္ရွိပါသလဲ?အေျဖကေတာ့ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္သာစဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။တကယ္ေတာ့ကၽြန္
ေတာ္တို႔ဟာဘယ္သူဘယ္ဝါေတြကိုဘယ္လိုေတြးေခၚလုပ္ကိုင္မွသာမွန္ကန္သင့္ျမတ္ပါတယ္လို႔ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ေနာက္
တခါကိုယ္ျဖတ္သန္းထိေတြ႔ႀကီးျပင္းလာပုံ၊ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းရဲ့လြမ္းမိုးပံုေတြေပၚမူတည္ျပီးအေျဖဟာကြဲျပားၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကေတာ့အထက္ပါဆုေတာင္းသူမ်ားလုိအသိစိတ္ရဲ့တြန္းအားမပါဘဲ၊မသိစိတ္ရဲ့ေစ့ေဆာ္မႈကေနေန႔စဥ္ရက္
ဆက္ဆုေတာင္းေနသူျဖစ္ေၾကာင္းသိလိုက္ရပါျပီ။ကဲမိတ္ေဆြ၊ခင္ဗ်ားဒီေနရာမွာဒီစာေလးကိုဖတ္ၾကည့္မိရင္ေတာ့ခင္ဗ်ားဟာ
က်ဴးဘန္းျပည္သူေတြလုိ၊ကၽြန္ေတာ့္လိုဆုေတာင္းသလားဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့........???

posted by boedawgyi
at 3:54 PM Permalink
0 comments


click image for better view
ေက်းဇူးဘဲ ကုိမင္းကုိႏုိင္၊ သစၥာမဂၢဇင္း၊ မိပ်ဴိ

posted by သက္စံ
at 1:38 PM Permalink
3 comments

ကၽြန္ေတာ္ဒီေန ့သိလုိက္ရတဲ ့အၿဇစ္အပ်က္တစ္ခုအေႀကာင္းပါ။
အၿမဲတမ္းလုိလုိဝင္ဖတ္ၿဇစ္တဲ ့ လင္းလက္ႀကယ္စင္ရဲ ့ Account ကုိ
ရန္ကုန္က လူတစ္ေယာက္က ဝင္ဖ်က္(Hack)လုိက္တယ္ဆုိတာပါ။
လင္းလက္ႀကယ္စင္ဆုိတာ ၁၈ႏွစ္ပဲ႐ွိပါေသးတယ္။ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ ့
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ႏုိင္ငံအေႀကာင္းကုိ သူသိသလုိ သူထင္ၿမင္ယူဆသလုိ
႐ုိး႐ုိးသားသား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးေနသူ မိ္္န္းကေလးတစ္ေယာက္ပါ။
ဆုိေတာ ့ ဖ်က္တဲ ့လူက (နအဖ)ကုိယ္စားမနာလုိမ႐ႉဆိမ့္ႏုိင္ဘဲ ညီမ(လင္းလက္ႀကယ္စင္)
password ကုိ ခုိးယူၿပီး အားလုံးဖ်က္ၿပစ္လုိက္တယ္ဗ်ာ။
ကာယကံရွင္ ညီမကုိယ္တုိင္ ဘယ္သူဖ်က္တယ္ဆုိတာေၿပာၿပပါတယ္။
ကာယကံရွင္ေတာ ့မသိဘူး ကၽြန္ေတာ္ေတာ ့ေတာ္ေတာ္ေလး ႏွေၿမာမိတယ္။
ပုိၿပီးႏွေၿမာမိတာက ဖ်က္တဲ့သူရဲ ့ ပညာအရည္အခ်င္းပါ။
သူဒါမ်ဴိးေတြဒီေလာက္တတ္ေနရင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီအၿမန္ဆုံးရဖုိ ့ အတြက္တဖက္တလမ္းကေန ပါဝင္ကူညီလုိ ့ရရဲ ့သားနဲ ့။ အခုဟာက သူကုိယ္တုိင္လည္းမလုပ္ႏုိင္ လုပ္ေနသူေတြကုိ္လည္းေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး။အဲဒီလူကုိ ႏွေၿမာလည္း ႏွေၿမာတယ္။ၿပီးေတာ ့ ကၽြန္ေတာ္သနားလည္းသနားတယ္။ အထက္ကလူကခုိင္းလုိ ့ ေႀကာက္ၿပီးေတာ့လုပ္ရတာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ သူကုိယ္တုိင္ လာဘ္လာဘေမွ်ာ္ကုိးၿပီး မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရလုပ္တာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဘယ္လုိအေႀကာင္းေႀကာင့္ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ အဲဒီလုိလူေတြကုိဆုိရင္ အသက္ေကာင္းေကာင္းမ႐ႉတတ္ေသးဘူးဆုိၿပီး ေတြးသနားတယ္။
အာဏာ႐ွင္အလုိက်လုပ္ရတာဟာသိပ္ၿပီးအႏာၱရယ္ႀကီးတယ္ဆုိတာ
အလုိက်တုန္းခဏဘဲ။အလုိမက်ေတာ့ရင္ စိစိညက္ညက္ေက်ေအာင္နင္းေၿခဖ်က္ဆီးပစ္တယ္ဆုိတာ
သူမသိဘူးလားမသိဘူး။ဆုိေတာ့ သူ ့ဘ၀တေလွ်ာက္လုံး အာဏာ႐ွင္အလုိက်ကၿပရေတာ့မယ္။
အာဏာ႐ွင္ကဒါမွန္တယ္ဆုိရင္ မွားသည္ၿဖစ္ေစ၊မွန္သည္ၿဖစ္ေစ သူပါလုိက္မွန္ရေတာ့မယ္။
ဘယ္မွာလဲ သူ ့ရဲ ့ကုိယ္ပုိင္အယူအဆ၊ဘယ္မွာလဲ သူ ့ရဲ ့လြတ္လပ္မွ ု။လူၿဖစ္ရတာ မတန္လုိက္တာ။
ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္မႉိင္းေၿပာသလုိ ထမင္းတလုပ္အတြက္ထင္းခုတ္စားလုိ ့ရတယ္ လုိ ့ ဘဲေၿပာခ်င္လုိက္္တာ။ဒီဘက္ေခတ္ႀကီးမွာ သူူ ့လုိအရည္အခ်င္းမ်ဴိးနဲ ့ ထင္းခုတ္စားေနစရာလည္းမလုိပါဘူး။အခုေတာ့ လူတကာရဲ ့ၿပစ္တင္႐ႉံ ့ခ်မႉ ကုိခံရေတာ့မယ္။အဲဒီလုိလူေတြအတြက္ ကဲ့ရဲ ့ခုႏွစ္ရက္ ခ်ီးမြမ္းခုႏွစ္ရက္ဆုိတဲ့စကားကမမွန္ေတာ့ဘူး။
တသက္လုံးသူမၿပင္မၿခင္း သြားၿပီ။ သူု ့ကုိအေကာင္းဆုံး အႀကံေပးခ်င္တာ ကေတာ့ အမွားၿပင္ၿပီး
မတရား တဲ့အာဏာ႐ွင္စနစ္ဆုိးႀကီးကုိ အမ်ားနဲ ့အတူတူ ဆန္ ့က်င္ဖီဆန္တြန္းလွန္ဖုိ ့ပါဘဲ။ ညီမေလးလင္းလက္ႀကယ္စင္က ေတာ့ ဒီဘေလာဂ္ပ်က္လည္း ေနာက္ဘေလာဂ္တစ္ခုလုပ္ၿပီးေရးေနဦးမွာဆုိတာကုိလည္း အဲဒီလူကုိသိေစခ်င္တယ္။
အမွန္တရားရ ဲ ့အသံကုိ အမုိက္ခံ မပိတ္ခ်င္စမ္းပါနဲ ့ ကုိယ့္လူေရ။
ေရထဲအ႐ုပ္မေရးခ်င္စမ္းပါနဲ ့။

posted by သက္စံ
at 5:35 AM Permalink
0 comments | Monday, August 28, 2006

အခုတေလာ အေမရိကန္သမၼတေဂ်ာ့္ဘု႐ွ္ကုိ သူ ့ရဲ ့စီမံခန္ ့ခြဲမႉပုိင္းညံ ့ၿဖင္းတာနဲ ့ပတ္သတ္ၿပီး
သူ ့ကုိေဝဖန္သံေတြအေတာ္က်ယ္ေလာင္လာတယ္ခင္ဗ်။
အဂၤလန္ရဲ ့Deputy PM John Prescottကဆုိရင္ဘုုုရွ္ဟာခ်ီးထုတ္လုိ ့ Independent Journalမွာ

အတိအလင္းကမ ၻာသိေၿပာတာဗ်။
ဒါနဲ ့ အီေဖကုိလည္း အားက်မခံပါပါႀကီးသန္းေ႐ႊကုိ နာမည္ေလးေပး ၿပီး ကလိခ်င္ေရာဆုိပါေတာ့။
ဒါေပသိ သိတယ္မဟုတ္လား။ပါပါႀကီးသန္းေ႐ႊက သူ့့ ့ကုိခ်ီးထုတ္လုိ ့ေၿပာရင္ဘု႐ွ္နဲ ့ႏႉိင္းတယ္ဆုိၿပီး
ေဒါကီးမွာစုိးလုိ ့ သူလည္းစိတ္ႏွလုံးေတာ္ႀကည္ၿဖဴ ဘု႐ွ္ထက္လည္းသာေတာ္မူေအာင္

ဘဝ႐ွင္မင္းတရားအေလာင္းမဟာခ်ီးထုတ္ႀကီး လုိ ့နာမည္ကင္ပြန္းရယ္တဲ ့တတ္ေပးလုိက္ခ်င္သဗ်ုား။
ႀကပ္ေၿပးေနၿပည္ေတာ္မွာ စံၿမန္းေတာ္မူတဲဲ့
ဘဝ႐ွင္မင္းတရားအေလာင္းမဟာခ်ီးထုတ္ႀကီး
ေခတ္မွွွီၤခ်ီးက် စီမံခန္ ့ခြဲမႉမ်ားနဲ ့ အီေဖကုိတုိ ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ အခုလက္႐ွိထက္ပုိၿပီးခ်ီးက်ေအာင္
အုပ္ခ်ဴပ္ႏုိင္ပါေစေသာ္ဝ္…..


posted by သက္စံ
at 4:26 AM Permalink
0 comments


ေခတ္သစ္နည္းပညာရယ္ လြတ္လပ္ဆန္းသစ္တဲ ့စိတ္ကူး ႏွစ္ခုေပါင္းလုိက္ေတာ့
ဂရပ္ဖ္တီ အာတ္ တစ္မ်ဴိး ေပၚလာေရာ။ေတာ္တယ္ဗ်ာ။အားက်မိတယ္ အဟုတ္။
အီေဖကုိက နည္းပညာပုိင္းအားနည္းေတာ ့အဲဒီလုိလုပ္ႏုိင္သူဆုိရင္ ဘယ္သူၿဖစ္ၿဖစ္ေလးစားတယ္။
အဲ…ကုိယ့္္ၿမန္မာေတြ လုပ္တာဆုိရင္ေတာ ့ ဘယ္ေၿပာေကာင္းမလဲ အေသလုိက္ႀကြားမွာ။
အီေဖကုိက ဒါမ်ဴိးေတာ့ အိတ္စပတ္…..ဟဲဟဲဟဲ…..

posted by သက္စံ
at 3:10 AM Permalink
0 comments


စာဖတ္သူက ေဘာလုံးကုိနည္းနည္းစိတ္ဝင္စားရင္ ဒါေလးႀကည္ ့ၿပီးဟတ္ဟတ္ပတ္ပတ္မရယ္ရင္ေတာင္ နည္းနည္းပါးေတာ့ၿပဳံးမိမွာက်ိန္းေသတယ္။႐ႉပ္႐ွတ္ခတ္တဲ့့ဒီေလာကႀကီးမွာဒါမ်ဴိးကပ်က္ကေခ်ာ္ လြဲေနတာေလးေတြလဲ ရွိမွေနေပ်ာ္သဗ်။ ဟုတ္ဖူးလား။ႏုိ ့မုိ ့ဆုိရင္ ပ်င္းစရာႀကီးဗ်ာ။
ေနာက္ခံသီခ်င္းက ဂ်င္မီစားတဲ ့ကမၻာရဲ
အလယ္ဆုွိတဲဲ့ သီခ်င္း တဲဲ့ဗ်။
အီေဖကုိလည္း မွတ္ခ်က္ဖတ္ၿပီး သိတာဗ်။ဒါေပသိ ေကာင္းေတာ ့အေတာ္ေကာင္းသဗ်။
၅မိနစ္စာ အခ်ိန္ကုန္ရႀကဳိးနပ္ပါတယ္။ေမာင္မင္းႀကီးသားေတြ က်န္းမာခ်မ္းသာၿပီး
ဒီလုိမ်ဴိးေလးေတြ ေဝမွ်ႏုိင္ႀကပါေစဗ်ား။


posted by သက္စံ
at 1:56 AM Permalink
0 comments | Sunday, August 27, 2006

TIME.com: 50 Coolest Websites

: "50 Coolest Websites How do we select our finalists? We evaluate hundreds of candidates—some suggested by readers, colleagues and friends, others discovered during countless hours of surfing. Many of this year's choices are shining examples of Web 2.0: next-generation sites offering dynamic new ways to inform and entertain, sites with cutting-edge tools to create, consume, share or discuss all manners of media, from blog posts to video clips. Think we missed one? Send us your thoughts and we'll post a selection of your comments online. There's always next year."

posted by သက္စံ
at 8:37 PM Permalink
3 comments


ဘယ္ရမလဲ က်ဴပ္ကနစၥတယ္႐ြဳိင္းေလာက္ကေတာ ့အေပ်ာ ့အေပ်ာ ့


ေရာ္နယ္ဒင္ဟုိကြ…က်ိတ္ထားလုိက္ က်ိတ္ထားလုိက္။

ဆာဒူးႀကီးေတြပါ။သူတုိ ့လဲလူထဲကလူဘဲမုိ ့ဒါမ်ဴိးေတြႀကဳိက္တာမဆန္းပါဘူး။

သက္သက္ေနာက္တာပါ…..Tags:

posted by သက္စံ
at 7:51 PM Permalink
0 commentsဟားဟားဟား
႐ွာ႐ွာႀကံႀကံဗ်ာ ထြက္လည္းထြက္္္ႏုိင္ႀကပါတယ္။ထူးဆန္းတဲ့အေတြးေတြ….

Link

posted by သက္စံ
at 7:27 PM Permalink
0 comments

၀ွက္စာနဲ ့မိ္ိ္ိိ္မိပုိ ့ခ်င္သူဆီပုိ ့လုိ ့ရတဲ့ Firefox Extenison ခင္ဗ်။အြန္လုိင္းေမးလ္သုံးသူေေတြအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္ပါတယ္
German coders have developed a free encryption plug-in for webmail accounts. Freenigma comes as a browser plug-in for Firefox which works with Yahoo!, Gmail, Hotmail and other webmail accounts. The eponymous firm behind the technology wants to extend this service to other webmail and social network sites.
The software offers an implementation of GNU Privacy Guard and support of the OpenPGP standard to scramble and unscramble the content (though not the From and To) headers of webmail messages. Within the webmail client, a JavaScript-based "user script" handles the integration of the freenigma functionality in the webmail client as well as the encryption and decryption of mails. Freenigma's server copes with key management.
Link

posted by သက္စံ
at 7:05 PM Permalink
0 comments


သူမ၏ေဆာင္းပါးအားဖတ္ရန္


ေလးနွစ္နီးပါးကာလအတြင္း ၿမန္မာ၊ေ႐ြႏိုင္ငံ၊ဘားမား၊အေၾကာက္တရားတို႔ႀကီးစိုးရာတိုင္း
ၿပည္အစ႐ွိသၿဖင့္အမည္နာမအမ်ိုဳးမ်ိုဳးမည့္္္ေခၚၿခင္းခံရေသာကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးစာရင္းဝင္
ႏိုင္ငံတြင္သံအမတ္အၿဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားသူ"VickyBowman"သည္သူမ၏
ေနာက္္ဆံုးႏွုုတ္ဆက္ေဆာင္းပါး"TheBurmesePatient"အားေရးသားခဲ့ဲၿပီး၊ဩဂုတ္လ
ထုတ္ဧရာဝတီမဂၢဇင္းတြင္ ဧည့္သည္ေဆာင္းပါး႐ွင္အျဖစ္ေဖၚျပခံခဲ့ရပါသည္။

ေ႐ႇးဦးစြာပထမအံအားသင့္စရာအခ်က္မွာေရာဂါေဗဒပညာျဖစ္ေသာေဆာင္းပါး႐ွင္ကိုင္တိုင္
ပင္ျဖစ္ေပသည္။သို.ေၾကာင့္ပင္သူမ၏ေရာဂါေဗဒဘြဲ႔မွာသမရိုးက်ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါရဂူတဦး
ထက္ျမန္မာကဲ့သို႔ိနာတာရွည္ေဝဒနာခံစားေနရသူတဦးအတြက္္မည္ကဲ႔သို႔အက်ိုုဳး႐ႇိေၾကာင္း
အေလးေပးေရးသားထားသည္ကိုေတြ႔႐ႇိရသည္။

ဦးစြာပထမေထာက္ျပခဲ့ေသာျမန္မာလူနာ၏ေရာဂါလကၡဏာ၂ရပ္မွာယိုင္လဲေနေသာစီပြား
ေရး၊လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖၚက္ေနမွုမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္မႉဆိတ္သုဥ္းေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟုဆို
ပါသည္။သို႔ရာတြင္အျခားတဖက္တြင္လည္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ႏွင့္အျပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္လာခဲ့ျပီးရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမွုအသစ္တို႔ေၾကာင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးတက္မွုမွေဈးကြက္စီးပြါးေရးစနစ္စတင္
လာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။

ဆက္လက္ျပီးျမန္မာလူနာ၏အဆိုးဝါးဆံုးေရာဂါလကၡဏာစုမွာျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္တိုင္း
ျပည္မုွအလ်ွင္အျမန္ထြက္ခြါလိုေနၾကျခင္းျဇစ္ျပီးစိတ္မေကာင္းဖြယ္ရလဒ္ဆိုးမွာဦးေနာက္
ယိုစီးမွုႏွင့္အတူလူမွုေရး၊စီးပြားေရး၊ယဥ္ေက်းမွုနယ္ပယ္မ်ား႒္ပါနိမ့္က်လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ဆိုပါသည္။သူမေထာက္ျပေသာဦးေနာက္ယိုစီးမုွ၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမုွာ၁၆ႏွစ္ဝန္းက်င္
ခန္႔ေရြးေကာက္ပြဲ၊မဲပံုးအစ႐ႇိသည္တို႔ႏွင့္ေဝးကြာေနခဲ့ရေသာ္လည္းျပည္သူလူထုမွာေဝးေဝး
ေျပးျခင္းျဖင့္သူတို႔၏ဆႏၵအားေဖာ္ထုတ္ျပသေနျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္သည္ဟုအခိုင္အမာဆိုထား
သည္။အထက္ပါသူမ၏ေရာဂါလကၡဏာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာတကယ္တမ္းတြင္အျခားေသာ
ျမန္မာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပညာ႐ႇင္မ်ား၏သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကြာျခားမႉမ႐ႇိပဲ၊ရိုးအီ
ေနျပီျဖစ္ေသာစကားလံုးမ်ားသာျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ဆက္လက္ၿပီးကုသမႉပိုင္းစပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးတင္ျပထားရာတြင္ျမန္မာလူနာ
သည္IMF၊Amnesty International ကဲ့သို႔ေသာနာမည္ေက်ာ္သမားေတာ္ႀကီးမ်ားသာ
မကေပ်ာက္ေစဆရာမ်ား၏ေဆးႀကိမ္လံုးဒဏ္အားလည္းဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားခံစားထားရျပီး
ေနာက္ဆံုးတြင္အေျခအေနပိုမိုဆိုးဝါးလာကာေ႐ႇ.ေရးအလားအလာေကာင္းမ်ားကိုပါအ
ဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ဥံဳဖြတန္ခိုးေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း
အစြမ္းထက္ျမက္လွေသာေနာက္ဆံုးေပၚေဆးဝါးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းခ်က္ခ်င္း
လက္ငင္းနာလန္ထေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ဆက္လက္၍ျမန္မာလူနာ
အတြက္ခ်ီလီ၊ဗီယက္နမ္၊တ႐ုတ္၊ထိုင္းႏွင့္ေတာင္ကိုးယီးယားကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားမည္ကဲ့သို႔
ျပန္လည္က်န္းမာလာပံုကိုအခ်ိန္ယူ၍ေလ့လာ၊ေစာင့္ၾကည့္၊သင္ခန္းစာယူသင့္ေၾကာင္း
အၾကံျပဳထားသည္။

ထပ္မံ၍သူမတင္ျပထားေသာကုထံုးႏွစ္ရပ္(Evidence-based medicine ႏွင့္ Clinical
Audit)တို႔တြင္ Evidence-based medicene မွာေစာဒကတက္ဖြယ္မ႐ိႇေသာ္လည္း
Clinical auditမွာဆိုးဆိုးဝါးဝါးမွားယြင္းေနသည္ကိုေတြ႔႐ႇိရသည္။သူမဆိုလိုေသာ
Clinical Audit၏အဓိပၸယ္ရင္းမွာနအဖ၏ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ရပ္အခ်ိဳ.ဥပမာHiv/Aids
ျပန္႔ပြားမွုအားဂ႐ုတစိုက္ကိုင္တြယ္လာပံု၊ပဲအမ်ိဴးမ်ိဴးႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မွုေၾကာင့္ေျခာက္ေသြ႔
ေဒသ႐ႇိလယ္ယာသမားမ်ားအားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပံု၊လယ္သမားမ်ားအားလြတ္လပ္စြာ
စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားမွုႏွင့္ျပည္တြင္းဘဏ္စနစ္၏အေထာက္အကူျပဳမွုေၾကာင့္စီး
ပြားေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွု႐ိႇလာပံုအစ႐ိႇသည္တို႔ကိုသင္ခန္းစာယူျပီးကုထံုးသစ္တြင္ထည့္
သြင္းသင့္ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစမလိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသအမ်ားေၾကာင့္Globalfundထြက္ခြါသြား
ရမုွ၊အမိန္႔အာဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးျပဳ၍ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဖိအားေပးမွု၊ေဒသခံအာ
ဏာပိုင္မ်ားကကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးအတြက္လယ္ေျမမ်ားသိမ္းယူေနမႈ၊၂၀၀၃ဝန္းက်င္ခန္႔က
ျပည္တြင္းဘဏ္ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလံုးရပ္တန္႕မတက္ျဖစ္ခဲ့ျပီးျပည္သူလူထု၏အယံုၾကည္
ကင္းမဲ့သြားမႈမ်ားသည္သူမေထာက္ျပခဲ့ေသာနအဖ၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္လံုးလံုးဆန္႔
က်င္လႇ်က္႐ႇိသည္။ထ္ို႔အျပင္သူမတေလႇ်ာက္လံုးေထာက္ျပအၾကံျပဳခဲ့ေသာေဆးဝါးကု
ထံုးမ်ားမွာအမွန္တကယ္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္စိတ္ဆႏၵမ႐ႇိေသာလူနာ႐ႇင္
လက္ဝယ္တြင္အက်ိဳးမ႐ႇိႏိုင္ေၾကာင္းကိုသိ႐ႇိဟန္မတူခဲ့ေပ။

နိဂုံးအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ေဆာင္းပါး႐ႇင္Vicky Bowmanသည္၄ႏွစ္နီးပါးျမန္မာျပည္
တြင္ေနထိုင္သြားျပီးျမန္မာလူနာအားေဆးညြန္းေပးရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္းလူနာ
၏အတြင္းဒဏ္ရာမ်ားအားျမင္ေတြ႔မသြားႏိုင္ေသာအမ်ားထဲမွတစ္ဦးသာျဖစ္ေလသည္။


posted by boedawgyi
at 4:23 PM Permalink
0 comments

ကမာၻႀကီးႏွင္ ့အသင္လူသားမ်ား
ဤေနအဖြဲ ့အစည္းအတြင္းမွ
ကၽြႏု္ပ္အားစြန္ ့ထုတ္လွ်င္လည္း
စုိးစဥ္းမွ် ဝမ္းနည္းမည္မဟုတ္
ေန ့စဥ္နဲ ့အမွ်
သတ္ႀက ၿဖတ္ႀက
ေသႀက ေၾကႀက
အနိဠာ႐ုံေတြ
မၿမင္ရေတာ ့
မႀကားရေတာ ့
ခုမွ သုခဘုံစုိက္တယ္။


ေဩာ္ ဘာတဲ ့
အလႅာ႐ွင္အတြက္
ဂ်ဴးအမ်ဴိးသားကာကြယ္ေရးအတြက္
အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္
အႀကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ တဲ့
တစ္ေယာက္ကတစ္ေယာက္ကုိ
သတ္က်တယ္
တစ္ေယာက္္ကုိတစ္ေယာက္က
ၿဖတ္က်တယ္
ဗုိက္ဆာလုိ ့ ငုိယုိ္သံေတြ
ေသြးသံရဲရဲ ေအာ္ၿငီးသံေတြ
အၿပစ္မဲ ့သူ ဘာလူညာလူေတြ
လုံးလုံးဂ႐ုမစုိက္
မ်ဴိးၿဖဳတ္စစ္အတြက္
ဗုံးတစ္လုံးေဒၚလာသန္းခ်ီၿဖဳန္း
တစ္အုံးအုံး တစ္ဒုိင္းဒုိင္း
ေဆာ္ႀက ႏွက္ႀကတယ္။


နကၡတ္ပညာ႐ွင္ေတြက
ကၽြႏု္ပ္ကုိ ၿဂဳိဟ္သိမ္ ၿဂဳိဟ္မႊားမွန္း
ခုမွ အသိအမွတ္ၿပဳတဲ ့အတြက္
ခုမွ ဒီဝ႗္နာက
လြတ္ရကၽြတ္ရတယ္
ေနရစ္ခဲ ့ေတာ့
ကမာၻနာႀကီးေရ။posted by သက္စံ
at 3:55 AM Permalink
1 comments | Saturday, August 26, 2006

နတ္ဆုိးေတြသယ္သယ္လာတဲ ့
အိပ္မက္ေတြနဲ ့
သားေတာ ့ ေၿဗာင္းဆန္ေနၿပီ
က်ိတ္က်ိတ္ငုိရလြန္းလုိ ့
မ်က္ေရေတြလည္း ေညာင္းလွေပါ။ ့
မာန္ၿပင္းၿပင္း အေတာင္ၿဖန္ ့တဲ ့
ငွက္တေကာင္ရဲ ့ခုိနားရာ
ေမ့ ရင္ခြင္သုိ္က္
မၿပဳိလဲ
မီွ
ၿပန္ခ်င္ၿပီ။

posted by သက္စံ
at 3:06 PM Permalink
0 comments


႐ွီဘူရ လုိ ့ေခၚတဲ ့ တုိက်ဴိရဲ ့ ၿမဳိ ့တစ္ၿမဳိ ့ေပါ ့။

အဲဒီမွာ လူေတြက ေန ့စဥ္ရက္စက္ ပု႐ြတ္ဆိတ္ေတြလုိ ပ်ား ပန္းခတ္လြန္းလုိ ့

တခါတေလ ေခါင္းထဲမူးေနာက္ေနာက္ ၿဖစ္ရတယ္။

ရန္ကုန္က “The Ants” ကုိ ဘာမဆုိင္ညာမဆုိင္ လြမ္းမိသဗ်ား။


he song is "Beef or Chicken", done by the Teriyaki Boyz, a Japanese rap/hip-hop group (obviously). The band is composed of members of Rip Slyme and m-flo. Here's the wikipedia article on them. They have a song on the soundtrack for "The Fast and the Furious: Tokyo Drift." Chad Arsenault says,
flickr photos: 1, 2, 3, 4.

Original Posted By Boing Boing Blogger Xeni Jardin

posted by သက္စံ
at 2:46 PM Permalink
0 comments

ၿမင္း႐ုိင္းခြာသံေတြ
တဂ်ိန္းဂ်ိန္းနဲ ့
ဦးေႏွာက္ထဲ ဒိန္းဒိ္္ိန္းစုိင္း
ငါ…အံႀကိတ္ဖုိ ့ေတာင္ ခတ္ေန
ရဲ ့။


သူကေၿပာတယ္
ေနာက္ေတာ ့ၿပီးသြားမွာတဲ ့။
ဒီမွာ အဲဒီေနာက္ေတာ ့ေတြ
အာသာတငမ္းငမ္း ေမွ်ာ္ရလြန္းလုိ ့
ဖုတ္လုိက္ဖုတ္လုိက္
တုန္ရီေနၿပီ။


သူက ထပ္ေၿပာေသးတယ္
ကဲပါ ဟုိဟုိဒီဒီ ေလခၽြန္က် စုိ ့တဲ ့။
ဒါနဲ ့
သူရယ္ ကုိယ္ရယ္
မ်က္လုံးစုံမွိတ္
ေဒါင္းတြန္သံ ခၽြန္ႀကဴး
အဲဒီညကုိ
ႀကယ္ငါးမွ်ားၿပီး သၿဂဳႌဟ္က်တာပ။

သူ ့ မေမးလုိက္ရဘူူး
ၿပီးသြားရင္ေရာ
ေနာက္ဆုိတာ ႐ွိဦးမလားလုိ ့?
ဒီမွာေတာ ့
ခြာသံေတြက တိတ္တဆိတ္ၿငံေနေသး
ရဲ

posted by သက္စံ
at 3:03 AM Permalink
0 comments | Friday, August 25, 2006

Weirdest flash animation ever! You gotta see it for yourself! I think i'll be sending this to all of my dearest friends... muehehehehe

read more | digg story

posted by သက္စံ
at 5:49 PM Permalink
0 comments

Too funny to describe. It is about 60 seconds of funny...
Link

posted by သက္စံ
at 11:08 AM Permalink
0 comments
Link

posted by သက္စံ
at 10:37 AM Permalink
0 comments


PRAGUE, Czech Republic (AP) -- Leading astronomers declared Thursday that Pluto is no longer a planet under historic new guidelines that downsize the solar system from nine planets to eight.

After a tumultuous week of clashing over the essence of the cosmos, the International Astronomical Union stripped Pluto of the planetary status it has held since its discovery in 1930. The new definition of what is -- and isn't -- a planet fills a centuries-old black hole for scientists who have labored since Copernicus without one.
Link
Technorati Tags:

posted by သက္စံ
at 9:58 AM Permalink
0 comments


You think your Razr's cool? When it comes to mobile phone design, you ain't seen nothin' yet

Link | digg story
Technorati Tags: ,

posted by သက္စံ
at 9:36 AM Permalink
0 comments

While traveling through JFK airport, Arabic blogger Raed was told he must change his t-shirt. Raed asked "Isn't this my constitutional right to wear it?" with which Inspector Harris responded "you can't wear a t-shirt with Arabic script and come to an airport. It is like wearing a t-shirt that reads "I am a robber" and going to a bank".

Link | digg story
Technorati Tags:

posted by သက္စံ
at 9:30 AM Permalink
0 comments

Statistics recently published by the oil cartel OPEC show that Russia is currently extracting more oil than Saudi Arabia, making it the biggest producer of black gold in the world. According to OPEC, in June 2006 Russia extracted 9.236 million barrels of oil, which is 46,000 barrels more than Saudi Arabia.

read more | digg story

posted by သက္စံ
at 9:23 AM Permalink
0 comments | Thursday, August 24, 2006


This is a pretty funny article about what gives a man courage and what makes him a hero. The real gem however, is the Courage Quotient Quiz. This asks a series of ridiculous questions that seem to have nothing to do with “courage” or “heroism”.

Here are a few examples of statements from the quiz that a man with courage would agree with:

* Desk work is more for a woman than a man
* Any man should love camping and hunting
* I’d rather read a detective story than a humorous story

Here are few statements that reflect poorly on your courageousness:

* A totalitarian system of government is more efficient
* After most wars, the U.S. came out the loser in the peace treaties
* A cowboy movie is more interesting than a good love story

Your score .....
Link

posted by သက္စံ
at 3:38 PM Permalink
0 comments | Wednesday, August 23, 2006

Media war is growing up more and more.
Can SPDC resist???Their time is nearly up.Give back Freedom to us.
http://www.dvb.no/
Technorati Tags: , , ,
powered by performancing firefox

posted by သက္စံ
at 1:29 PM Permalink
0 comments | Tuesday, August 22, 2006York University Creative Writing Group
Choose Your Own Choose Your Own Adventure, a freeform adventure game.
 Memememe, an auto-quiz generator you can add questions to.
 My Simile Is Like Woah, a simile compare-and-create game.Technorati Tags: ,

posted by သက္စံ
at 10:50 PM Permalink
0 comments

Democratic Voice of Burma: Major News Source for Burma

Technorati Tags: ,

posted by သက္စံ
at 4:26 AM Permalink
1 commentsAn ordinary politician or a Christ? In
this photo Gandhi listens to Muslims during the height of the
warfare which followed the partition of India in 1947.
© Scanpix

Mohandas Gandhi (1869-1948) has become the strongest symbol of non-violence in the 20th century. It is widely held – in retrospect – that the Indian national leader should have been the very man to be selected for the Nobel Peace Prize. He was nominated several times, but was never awarded the prize. Why?

Link

powered by performancing firefox

posted by သက္စံ
at 4:22 AM Permalink
0 comments | Monday, August 21, 2006

A must see docu drama about what would happen to the world if drugs were legalized

posted by သက္စံ
at 7:03 PM Permalink
0 comments

The Washington Monthly

Americans are annoying of hard working.If they survey Burmese people condition, i'm sure that they couldn't find
words to express their emotions.Americans are talking about vacation.In mean while,most of Burmese are talking about inflation,rocket price,electric city and daily meals.We/Burmese are just lost the value of being human.So tragetic.
WORK HARDER!....The New York Times reports on the sad state of the American vacation:

The Conference Board, a private research group, found that at the start of the summer, 40 percent of consumers had no plans to take a vacation over the next six months — the lowest percentage recorded by the group in 28 years. A survey by the Gallup Organization in May based on telephone interviews with a national sample of 1,003 adults found that 43 percent of respondents had no summer vacation plans.

....“The idea of somebody going away for two weeks is really becoming a thing of the past,” said Mike Pina, a spokesman for AAA, which has nearly 50 million members in North America. “It’s kind of sad, really, that people can’t seem to leave their jobs anymore.”

Is it really true that workers can't get away from their jobs these days? People who say this are usually referring to the stereotypical BlackBerried office worker who won't go to the men's room without a cell phone and are obsessed with keeping in touch 24/7, but let's face it: that's actually a fairly small proportion of the population. What's up with the rest of us?

Do we just prefer spending our money on other stuff? Do we find vacations uninteresting? Boring? Is there less interest in visiting far off relatives? I dunno. But I will say this: back when I worked closely with Europeans, this was probably the most common area of incomprehension. Almost unanimously, they though we were flatly insane to take only two weeks of vacation a year. Even the workaholics thought so.

powered by performancing firefox

posted by သက္စံ
at 5:45 PM Permalink
0 comments

The alliance between George Bush and Tony Blair is in danger after it was revealed that the Prime Minister believes the President has 'let him down badly' over the Middle East crisis.

A senior Downing Street source said that, privately, Mr Blair broadly agrees with John Prescott, who said Mr Bush's record on the issue was 'crap'.

The source said: "We all feel badly let down by Bush. We thought we had persuaded him to take the Israel-Palestine situation seriously, but we were wrong. How can anyone have faith in a man of such low intellect?"

Link


powered by performancing firefox

posted by သက္စံ
at 1:41 PM Permalink

0 comments | Sunday, August 20, 2006

DEFEATING CENSORWARE

ref: http://freenetproject.org/
http://www.boingboing.net/censorroute.html

Communication is what makes us human

One of the most obvious differences between mankind and the rest of the animal kingdom is our ability to communicate sophisticated and abstract concepts. While we constantly discover that animal's communication ability is more sophisticated than previously assumed, it is unlikely that any other animal approaches our own level of ability in this area.

Knowledge is good

Most people, given the option of knowing something and not knowing something, will choose to have more information rather than less. Wars have been won and lost over who was better-informed. This is because being better-informed allows us to make better decisions, and generally improve our ability to survive and be successful.


Democracy assumes a well informed population

Many people today live under democratic governments, and those who don't, probably want to. Democracy is an answer to the question of how to create leaders, while preventing them from abusing that power. It achieves this by giving the population the power to regulate their government through voting, yet the ability to vote does not necessarily mean that you live in a democratic country. For a population to regulate their government effectively it must know what their government is doing, they must be well informed. It is a feedback loop, but this loop can be broken if the government has the power to control the information the population has access to.

Censorship and freedom

Everyone values their freedom, in fact, many consider it so important that they will die for it. People like to think that they are free to form and hold whatever opinions they like, particularly in western countries. Consider now that someone had the ability to control the information you have access to. This would give them the ability to manipulate your opinions by hiding some facts from you, by presenting you with lies and censoring anything that contradicted those lies. This is not some Orwellian fiction, it is standard practice for most western governments to lie to their populations, so much so, that people now take it for granted, despite the fact that this undermines the very democratic principles which justify the government's existence in the first place.

The solution

The only way to ensure that a democracy will remain effective is to ensure that the government cannot control its population's ability to share information, to communicate. So long as everything we see and hear is filtered, we are not truly free. Freenet's aim is to allow two or more people who wish to share information, to do so.

But why is anonymity necessary?

You cannot have freedom of speech without the option to remain anonymous. Most censorship is retrospective, it is generally much easier to curtail free speech by punishing those who exercise it afterward, rather than preventing them from doing it in the first place. The only way to prevent this is to remain anonymous. It is a common misconception that you cannot trust anonymous information. This is not necessarily true, using digital signatures people can create a secure anonymous pseudonym which, in time, people can learn to trust. Freenet incorporates a mechanism called "subspaces" to facilitate this.

Break the Censorship .If u are over 18, why u have to care censor?
you can surf as you like.your own your way.


posted by သက္စံ
at 3:28 PM Permalink

0 comments


Original Blog from www.boingboing.net

I laughed aloud at this Huffington Post "How Right-Wingers See the New York Times" page, where you hover your mouse over the stories in the electronic edition of the NYT to get an idea of how the article will be spun by the Bushie astroturfers, talk-radio mouth-frothers, Fox, and the right-wing blogosphere.
Link

posted by သက္စံ
at 1:54 PM Permalink

0 comments

ဘာရယ္ညာရယ္ေတာ့လည္းမဟုတ္ပါဘူး၊

လက္ကအၿငီမ္မေနႏူိင္တာ၇ယ္၊

စာေရးေနတဲ့သူေတြကုိအရင္ကတည္းကအားက်တာ၇ယ္၊

ကုိယ္ေတြးမိ၊ ေငးမိ္။ သိမိတာေလးေတြကုိ ၿပန္ၿပီးေၿပာၿပခ်င္တာ၇ယ္၊

အာဏာ႐ွင္စနစ္ကုိမႀကဳိက္တာ၇ယ္၊

စုံစီနဖာလုပ္ရတာကုိႀကဳိက္တာ၇ယ္၊

စာေရးရတာပုိက္ဆံမကုန္၊ အခ်ိန္ဘဲကုန္တာရယ္၊

…….ရယ္ေပါင္းမ်ားစြာေပါင္းၿပီး

ကြ်န္ေတာ္မ်ဴိးႀကီးေမာင္မင္းႀကီးသား ေမာင္ေမ်ာက္ေဖ

ယေန ့မွစ၍ အားအားသမ်ွ ၊ ႀကားႀကားသမ်ွ ၊ သိသိသမ်ွ အလုံးစုံတုိ ့ကုိ

ဤေနရာမွေန၍ ထင္ရာၿမင္ရာစုိင္းကာ ေမာင္ေပါက္က်ဴိင္းအၿဖစ္နဲ ့၊

ေရးတတ္သလုိ ႐ုိး႐ုိးသားသား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးပါမည္ (သုိ ့မဟုတ္) ေရးခ်င္ပါသည္

ဆုိတဲ့အေႀကာင္း………..ေႀကာ္ၿငာေမာင္းခတ၊္ ေဗ်ာတင္ လုိက္ရပါေလဂုဏ္သတည္း။

အားလုံးႀကားႀကားသမ်ွ ဖတ္က်၊ ဖတ္က်၊ ဖတ္က် ပါေစေသာ္ဝ္………

သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ပါခင္ဗ်ား။

မွတ္ခ်က္။ နအဖရဲ ့ ပါပီကေလး ေမာင္ေပါက္က်ဴိင္းမဟုတ္ပါ။

ေရမေရာ အေသေစာမယ့္ ေမာင္ေမ်ာက္ေဖတၿဖစ္လည္း ေမာင္ေပါက္က်ဴိင္း ၿဖစ္ေႀကာင္းပါ ။

posted by သက္စံ
at 1:17 AM Permalink