<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
0 comments | Wednesday, November 01, 2006

က်ေနာ္ဒီကေန႔အိမ္မွာ ေအးေအးလူလူထိုင္ျပီး Gtalkေပၚကေန ေဘာ္ဒါၾကီးေယာင္၆၀နဲ႕စကား
စျမည္ေျပာေနတုန္း အလန္႔တၾကားဖုန္းထျမည္ပါတယ္။ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း ဖုန္းေကာက္ကိုင္
လိုက္ေတာ့"ေမးခြန္းေတြေမးခ်င္လို႔ပါ မင္းကဗမာလား"ဆိုေတာ့နည္းနည္းေတာ့ အံဩသြားပါ
တယ္။က်ေနာ့္ဖုန္းနံပတ္ ဘယ္လိုရလာေၾကာင္းေတာ့ အလကားစာရွည္လို႕ေျပာမေနေတာ႔ပါဘူး။
သူေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကိုေတာ့ ၁၀မိနစ္ေက်ာ္ေလာက္ေျဖေပးလိုက္ရပါတယ္။

အမွန္အျဖစ္ကဒီလုိဒီလို။ဖုန္းေခၚတဲ႔ပုဂိၢဳလ္ဟာအေမရိကန္လူမ်ိဳးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။သူဟာလြန္ခဲ႔တဲ့
ရက္ပိုင္းအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို Tourgroup တစ္ခုနဲ႕အတူေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ၾကည့္ရ
တာေတာ ့ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို နကန္းတလုံးမွမသိ ဘာမွလည္းမေလ့လာဘဲလိုက္သြားတယ္
နဲ႕တူတယ္။ဟိုေရာက္ေတာ့ေရာက္ေရာက္ခ်င္းေဆာက္နဲ႔ထြင္းဆို သလိုတစ္ေဒၚလာကို၆က်ပ္ဆုိလား
၇က်ပ္ဆိုလား(သူ႕အေခၚကီရပ္တဲ့က်ပ္ကို)နဲ႔လဲလိုက္ရတယ္။သူလည္း အဲဒီက်ပ္ေငြေတြနဲ႕ ၂ရက္
ေလာက္ သံုးျဖဳန္းေပ်ာ္ပါးျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ပါေတာ့တယ္။အဲျပႆနာက သူ႕လက္ထဲမွာ က်ပ္ေငြ
၈၀၀၀က်န္ပါေသးတယ္တဲ့။ျမန္မာအစိုးရက က်န္ေငြေတြကို၁ေဒၚလာ၇က်ပ္နဲ႕ျပန္လဲေပးမေပးေတာ့
မသိပါ သူကေတာ့ျမန္မာပိုက္ဆံကုိ တစ္ျခားပိုက္ဆံေတြလိုေအာက္ေမ႔ျပီး ဟိုျပန္ေရာက္မွ ဘဏ္
မွာ ၇က်ပ္၁ေဒၚလာ ျပန္လဲမယ္ဆိုျပီး ခပ္ေအးေအးဘဲေနလိုက္ပါတယ္။

ဟဲဟဲ..ဒီေလာက္ဆိုမိတ္ေဆြျပံဳးေနေလာက္ပါျပီ။ ေနာက္လဲလို႕လဲမရတဲ႕အခါမွာ သူျမန္မာအသိမိတ္
ေဆြ ရွိသူမ်ားကိုစံုစမ္းရာကေန က်ေနာ့္ဆီေရာက္လာပါေတာ့တယ္။သူက က်ေနာ္ေမာင္ေရႊမွန္းသိ
ေတာ့ ျမန္မာပိုက္ဆံျပန္ေရာင္းခ်င္ပါသတဲ့။၇က်ပ္၁ေဒၚလာနဲ႔။ဟားဟား။

ဒါနဲ႕က်ေနာ္လည္း သူနားလည္ေအာင္ရွင္းျပရပါေတာ့တယ္။ျမန္မာျပည္မွာ အစိုးရေဈးနဲ႕ေမွာင္ခိုေဈး
ဆိုျပီးရွိေၾကာင္း၊ျမန္မာပိုက္ဆံဆိုတာ တန္ဖိုးမရွိေသာစကၠဴစုတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္ေပါ႕ေလ။
ခင္ဗ်ားပိုက္ဆံက်ပ္၈၀၀၀ ဘယ္ျမန္မာမွအဲဒီေဈးနဲ႔ဝယ္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း။ေသခ်ာတြက္ၾကည့္ေတာ့လည္း
(၁ေဒၚလာ၇က်ပ္)နဲ႕က်ပ္၈၀၀၀ဆိုတာ ေဒၚလာ၁၀၀၀ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနတာကိုး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့သူ
လည္းလိပ္ပတ္လည္သြားျပီး ခံလုိက္ရေလခ်င္း ဆိုျပီးေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္သြားပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ။

သူနဲ႕ဖုန္းေျပာအျပီး က်ေနာ္လည္းဆက္ျပီးျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကိုစဥ္းစားမိပါတယ္။က်ေနာ္တို႕ရဲ႕တိုင္ျပည္
မွာ မိမိကိုယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလို႕ခပ္တည္တည္ျပန္ေခၚတတ္တဲ႔ အန္ကယ္၊ဘဘ၊ဘိုးဘိုးၾကီးမ်ားနဲ႔ သူ
တို႕ရဲ႕ေရွ႕ကဆရာ႕ဆရာ ၾကီးမ်ားအားလံုး တိုင္းျပည္သယံဇာတမ်ား၊ကမာၻႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အလႈေငြမ်ားကုိ
ခိုးယူ၊ ျပည္သူလူထုထံမွဓါးျပတိုက္ရံုမကေတာ့ဘဲ တိုးရစ္စင္လုပ္ငန္းေခတ္ထလာခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား
ဧည့္သည္ မ်ားကိုပါ အတင္းအၾကပ္လိမ္လည္ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္ရိုက္ျပီးပါးပါးလွီးပါေတာ့တယ္။

ဒါေတာင္က်ေနာ္သိတာတစ္ေယာက္တည္း၊သူလိုလူေတြဘယ္ေလာက္မ်ားေတာင္ရွိမလည္းမသိဘူး။ခက္တာ
ကပါးပါးလွီးလို႕ရတဲ႕ေဒၚလာအသျပာမ်ားဟာ သမီးေတာ္ၾကီးအတြက္ နန္းေတာ္အသစ္ၾကီးပဲျဖစ္သြားသလား
တရုတ္ကခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ေရာင္းတဲ႔ တပတ္ရစ္MIG29 ဘဲျဖစ္သြားသလား က်ေနာ္ေတာ့ဇေဝဇဝါပါ။

ေခတ္မွီလက္နက္ဆန္းေတြကေတာ့ သူေတာ့ဆိုသလို ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ရန္ကို အျပီးသတ္တြန္းလွန္ႏိုင္မႏိုင္
ေတာ့မသိ၊ လက္နက္မခ်ေသးတဲ႕တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကေတာ့ မ်က္ခံုးလႈပ္ကုန္ျပီ။

ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံျခားေငြကိုအေသရရ အရွင္ရရ ရေအာင္တိုးရစ္ေတြကို လည္ပင္းညွစ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ေနာ္တို႕
လိုသာမာန္ျပည္သူေတြကလည္း ေတြ႕ပါျမင္ပါ မ်ားျပီးအတုယူကုန္ၾကျပီဗ်ာ။လမ္းမသိေခြးေနာက္မိပါတယ္ ေခြး
ကေခ်းပံုေတြပဲ လိုက္ဟပ္ဆို သလိုျဖစ္ေနျပီ။ဟဲဟဲ မိတ္ေဆြ သင္လည္းေခြး ေနာက္ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္
မလိုက္နဲေနာ္။က်ေနာ့္ကိုယ္ေတြ႕တစ္ခုထပ္ျပီးေျပာျပဦးမယ္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕လည္ေခါင္က ဘက္စ္ကားတစ္စီး ေပၚမွာပါ။ဆံပင္ေရႊေရာင္၊ထမိန္ကိုေသေသသပ္သပ္ဝတ္ထားတဲ႔ သက္
လတ္ပိုင္း ဥေရာပသူတစ္ဦးကားေပၚကိုတက္လာပါတယ္။ကားကေကာက္ေတာ့စပယ္ရာက 2FECပါတဲ့ခင္ဗ်ာ။ဒီအခါ
မွာထုိဘိုမက ဗမာလိုမတတ္တတတ္နဲ႔(ျမန္မာမႈလာေရာက္ေလ့လာသူလို႕ထင္မိေၾကာင္းပါ)ဒီလိုေပးရမယ့္ဥပေဒ ရွိ
လို႕လားလို႕ျပန္ေမးပါတယ္။ကားေပၚမွာလည္း ကားခ၂၀လို႕သာေရးထားေၾကာင္း၊အကယ္၍ေပးရမယ္ဆိုရင္ေတာင္သူမ
ဆီမွာFECမပါေၾကာင္း မပီတပီေျပာပါတယ္။စပါယ္ယာပံုၿကည့္ရတာေတာ့မေပးရင္ကားေပၚကျပန္းဆင္းခိုင္းမယ္႔ပံုမ်ိဳး
ဗ်။သူ႕ဆရာ ဒရိုင္ဘာကလည္း FECရေအာင္ေတာင္းဖို႕သာေရွ႕ကစြတ္ေအာ္ေနပါတယ္။ေနာက္ဆံုးမေနႏိုင္တဲ႕ ေဘးက
လူတစ္ေယာက္က ဘိုမလက္ထဲက၂၀တန္ကိုျဖတ္ခနဲဆြဲယူျပီး စပါယ္ယာလက္ထဲေကာက္ထည့္လိုက္ျပီး ဒါဘဲရွိတယ္
ဒါပဲယူလိုက္ေတာ့လိုေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႕စပါယ္ယာလည္းမေက်မနပ္နဲ႕ တစ္ကားလံုးကိုဘုရိႈးရိႈးျပီး ထြက္သြားပါေတာ့
တယ္။

တေန႕တျခားၾကပ္တည္းလာတဲ႔စီးပြားေရးနဲ႕ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြလည္းတိုးရစ္
ဟန္တာ ေတြျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ကုန္ၾကပါျပီ။မယံုရင္ ပုဂံကေရႊစည္းခံု ဘုရားေပၚသြားျပီး သားသားနားနားဝတ္စား
အရုပ္ကင္္မရာေတြ အမ်ားၾကီးေရွာက္ခ်ိတ္ ေရသဘင္မ်က္မွန္ၾ႕ကီးတပ္ျပီး ကြိကိြကြကြဘြတ္ဘြတ္ ရႊတ္ရႊတ္ေတြေျပာ
လိုက္ဗ်ာ။အရြယ္ဆံုဆိုက္စံု တိုးရစ္ဟန္တာမ်ားပါးပါးလွီးရန္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္..မယံုမရွိနဲ႕ကိုယ္ေတြ႕ဗ်ကိုယ္ေတြ။

ကဲေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာကေတာ့..သင့္ရဲ႕ႏိုင္ငံျခားသားမိတ္ေဆြထဲမွာ ျမန္မာျပည္သြားလည္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ျဖင့္
ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာမွာလိုက္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႕။တပါးတည္း အပိတ္သီခ်င္းေလးပါဆိုလိုက္ပါရေစ
ဗ်ာ။"ရန္သူ၆ပါးတည္းမွာ အင္မတန္ဆိုးဝါးလွတာ သူခိုးဓါးျပထက္ ဆိုးတဲ႕ရန္သူပါ ဤဇဗဴၶတခြင္မွာ ရန္သူ@!#$%@
ကိုအစဥ္အျမဲသတိျပဳပါ"

posted by boedawgyi
at 10:29 AM Permalink