<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
1 comments | Tuesday, November 07, 2006စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဴိးသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးရရွိသည္အထိ (၈၈)မ်ဴိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္(ဒီဗီြဘီသတင္း)

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေခၽြခ်က္ေတြကုိ
ဘယ္လုိတုံ႔ၿပန္ႀကသလဲ (ေမာင္သစ္ဆင္း)

လြတ္လပ္ေသာနိဗၺာန္
စိတ္က မေၾကာက္ဘဲႏွင္႔ ေခါင္းကို မတ္စြာထားႏုိင္ေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊
ပညာသည္ လြတ္လပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊
ကမာၻကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးစုနံရံမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ စိတ္ပိုင္းျခားမႈ မရွိရာ၌ လည္းေကာင္း၊
စကားသည္ နက္ရႈိင္းေသာ သစၥာတြင္းမွ လာေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊
မေနမနားေသာအားထုတ္မႈသည္ နိဗၺန္သို႔ လက္လွမ္းေသာ အရပ္၌လည္းေကာင္း၊
ဆင္ျခင္မႈ ေခ်ာင္းေရသန္႔သည္ အက်င္႔ေဆြး သဲကႏၱာရ တြင္ခရီးလမ္းစ မေပ်ာက္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊
စိတ္ကို အစဥ္ ျပန္႔ျပဴးေသာ ေတြးဆ ျပဳလုပ္မႈတို႔သို႔ အရွင္ေ႔ရွေဆာင္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊
ထိုလြတ္လပ္ေသာ နိဗၺာန္၌ တပည္႔ေတာ္၏ တိုင္းျပည္သည္ ႏုိးၾကားႏိုင္ပါေစ အရွင္ဘုရား။

တနဂၤေႏြေန႔ အေတြးမ်ား

လူေတြဟာ တတ္စြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ တမြတ္ ၾကယ္မစြတ္ ႏိုင္ေပမဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဓာတ္တိုင္မီးလံုးေလးေလာက္ေတာ့ တတ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ ရွိရင္ ျဖန္႔ေ၀ပါ။ အေတြးအေခၚေတြကို အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ သေဘာတရား အေတြးအေခၚေတြကို နီးစပ္ရာ နီးစပ္ရာ ေျပာၾကပါ။ ပညာေတြ၊ အႏွစ္သာရေတြကို ပိုက္ဆံရွာဖို႔ တခုတည္းအတြက္ မသင္မဲ့အစား ကိုယ္သိတာဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ပဲ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ သင္ၾကပါ။

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ အပုိင္း၃
ငါတုိ႔ႏုိင္ငံ ငါတုိ႔အမ်ဴိးႀကီးပြားေနလွ်င္ ငါတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ရွင္ေတာ္ဘုရား၏ သာသနာေတာ္သည္ႀကီးပြားမည္။

၂၀၀၆ လာဘ္စားျခင္းအဆင့္
ဤႏွဳန္း အတိုင္းသာ ဆက္သြားပါက ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာသြား သည့္တိုင္ ေတာင္းရမ္းျခင္း သည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ တရပ္ အေန ႏွင့္သာ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနမည္မွာ မုခ် ဧကန္ ပင္ျဖစ္သည္။

မရဏလမ္းမွ အသက္တေခ်ာင္း
ေရွ႔ကို ေျခလွမ္း အနည္းငယ္ သြားလိုက္၊ လမ္းေဘးမွာ ပုံလဲလိုက္၊ ပါးစပ္ကလဲ “ ဆရာတုိ႔ရယ္၊ က်ေနာ္ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ လုိ႔ပါ “ လို႔ ငိုသံၾကီးနဲ႔ တတြတ္တြတ္ ေတာင္းပန္လိုက္ နဲ႔ပါ။

Opinion: “Meeting Point” by Mya Aye (an unofficial translation)
The old mother’s voice recedes with sorrow. Her cheeks are flooded with tears – her two hands are trembling. The age that is 80 years, has separated her desire from her body.

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ည အေတြး ...
သူတို႔ဟာ …
အဇာတသတ္မင္းလို ကိုယ့္ဖခင္ အရင္းကို မသတ္ခဲ့ေပမဲ့
မိခင္ ဖခင္နဲ႔တူေသာ သူေတြ .. အေဆြအမ်ဳိးနဲ႔တူေသာ သူေတြ … မိတ္ေဆြနဲ႔ တူေသာသူေတြ .. သားသမီးနဲ႔ တူေသာသူေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္၊ ညွဥ္းပမ္းခဲ့တယ္။ သနားစရာေကာင္းတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ သူတို႔ဘ၀ရွင္သန္ေစခဲ့တယ္။

96 Uprising - Hledan Junction
Disclaimer: My views were added because I still can’t hide my feelings of disappointment until today. I strongly believe the reason 96 uprising fell short was mainly because ordinary people were too afraid to join as well as too afraid to lose their children. Having said that, I do not mean to attack any parents for their acts but I want them or anyone who read this to learn or to analyze what it should have been otherwise. There is always a chance Burma could face the same situation again and hence it is always good to learn from past mistakes.

weekend poetry III
အို...ျပည္သူတို႕
သင္တို႕
စစ္အာဏာ႐ွင္ကိုေတာ္လွန္ဖို႕
တာ၀န္မ႐ွိဘူးလို႕ ေ႐ွာင္ေနဦးမွာလား။
ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္
တာ၀န္မ႐ွိဘူးလို႕ ေျပာေနဦးမွာလား။
အုပ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္ေစ
ေတာ္လွန္ၾကေလာ့၊ ဆန္႕က်င္ေလာ့။

ကုိယ့္အေလာင္းကုိ ကုိယ္ဖက္၍ ငုိလ်က္ရွိေသာညေန (၂)
သူ႔စကားထဲတြင္ သဘာဝအမွန္တရားပါသည္၊ ေကာင္မေလးပါသည္၊ လူသားရဲ႕ရုိးစင္းမို္က္မဲမႈ ပါသည္၊ စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒပါသည္၊ ေမတၱာတရားပါသည္၊ ႏွလုံးသား ပုံႀကီးခ်ဲ႕မႈပါသည္။ အထီးအမေတြလည္းပါသည္၊ လူ႔တန္ဖုိးေလွ်ာက်မႈ၊ တန္ဖုိးထားနားလည္မႈ၊ အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈေတြလည္းပါသည္၊ ကုိယ့္သမုိင္းေႀကာင္းနဲ႔ ကုိယ္ေတြလည္း ပါသည္၊ ကြၽန္ေတာ္ သူေျပာသမွ်အားလုံးကုိ ေခါင္းညိတ္ေပးေနပါသည္။
Education
Education ဆိုတာ infra structure လား။ Super Structure လား။ ကၽြန္ေတာ္ေသေသ ခ်ာခ်ာ မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သိတာတစ္ခုကေတာ့ အားရစရာဘာတစ္ခုမွ မရွိတာပဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕ နယ္ပယ္ေတြဆိုရင္ စုတ္ျပတ္သတ္ေနတာပဲ။ မင္းကေ၀ဖန္ရေအာင္ မင္းကဘယ္ေလာက္ တတ္လို႔လည္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ မတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေတာင္းစားေတာင္ဒီေလာက္ေတာ့ ေ၀ဖန္ႏိုင္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးပါဗ်ာ။

ဂၽြန္ေဒါ့ဘ္ဆင္ အေၾကာင္း
ဓာတုေဗဒဘြဲ႕ရ Dobson ဟာ စၾကာဝဠာၾကီးဘယ္လိုတည္႐ွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း အလြန္အမင္းသိလိုတာျဖစ္လို႔ ၁၉၅၆မွာ စံုစီနဖာေရာင္းတဲ့ဆိုင္ကဝယ္ယူခဲ့တဲ့၂လက္မ မွန္ဘီလူးနဲ႔ (မ်က္စိႏွစ္ဘက္လံုးၾကည့္လို႔ရတဲ့ မွန္ေျပာင္း Zeiss binoculars အေဟာင္းကျဖဳတ္ယူထားတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ဘီလူးပါ)သူ႔ရဲ႕ပထမဦးဆံုး အေဝးၾကည့္မွန္ေျပာင္းကိုစတင္တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘိုရတ္တကယ္လာျပီ
ဘိုရတ္ဟာအစပိုင္းမွာေတာ့ရပ္ပါရူးDa Ali G showရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတခုသာျဖစ္ေပ
မဲ႕အခုမွာေတာ့ရုပ္ရွင္ကားၾကီးတခုအေနနဲ႔ထြက္လာပါျပီ။ရုပ္ရွင္နာမည္က"Cultural
learing of America for make benefit Glorious Nation of Kazakhstan"
ေအာက္မွာTrailerေတြနဲ႔တျခားဗီဒီယိုကလစ္ေလးမ်ားကိုရွာၾကည့္ထားပါတယ္။

posted by သက္စံ
at 10:53 AM Permalink