<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
0 comments | Sunday, August 27, 2006


သူမ၏ေဆာင္းပါးအားဖတ္ရန္


ေလးနွစ္နီးပါးကာလအတြင္း ၿမန္မာ၊ေ႐ြႏိုင္ငံ၊ဘားမား၊အေၾကာက္တရားတို႔ႀကီးစိုးရာတိုင္း
ၿပည္အစ႐ွိသၿဖင့္အမည္နာမအမ်ိုဳးမ်ိုဳးမည့္္္ေခၚၿခင္းခံရေသာကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးစာရင္းဝင္
ႏိုင္ငံတြင္သံအမတ္အၿဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားသူ"VickyBowman"သည္သူမ၏
ေနာက္္ဆံုးႏွုုတ္ဆက္ေဆာင္းပါး"TheBurmesePatient"အားေရးသားခဲ့ဲၿပီး၊ဩဂုတ္လ
ထုတ္ဧရာဝတီမဂၢဇင္းတြင္ ဧည့္သည္ေဆာင္းပါး႐ွင္အျဖစ္ေဖၚျပခံခဲ့ရပါသည္။

ေ႐ႇးဦးစြာပထမအံအားသင့္စရာအခ်က္မွာေရာဂါေဗဒပညာျဖစ္ေသာေဆာင္းပါး႐ွင္ကိုင္တိုင္
ပင္ျဖစ္ေပသည္။သို.ေၾကာင့္ပင္သူမ၏ေရာဂါေဗဒဘြဲ႔မွာသမရိုးက်ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါရဂူတဦး
ထက္ျမန္မာကဲ့သို႔ိနာတာရွည္ေဝဒနာခံစားေနရသူတဦးအတြက္္မည္ကဲ႔သို႔အက်ိုုဳး႐ႇိေၾကာင္း
အေလးေပးေရးသားထားသည္ကိုေတြ႔႐ႇိရသည္။

ဦးစြာပထမေထာက္ျပခဲ့ေသာျမန္မာလူနာ၏ေရာဂါလကၡဏာ၂ရပ္မွာယိုင္လဲေနေသာစီပြား
ေရး၊လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖၚက္ေနမွုမ်ားႏွင့္လြတ္လပ္မႉဆိတ္သုဥ္းေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟုဆို
ပါသည္။သို႔ရာတြင္အျခားတဖက္တြင္လည္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ႏွင့္အျပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္လာခဲ့ျပီးရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမွုအသစ္တို႔ေၾကာင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတိုးတက္မွုမွေဈးကြက္စီးပြါးေရးစနစ္စတင္
လာႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။

ဆက္လက္ျပီးျမန္မာလူနာ၏အဆိုးဝါးဆံုးေရာဂါလကၡဏာစုမွာျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္တိုင္း
ျပည္မုွအလ်ွင္အျမန္ထြက္ခြါလိုေနၾကျခင္းျဇစ္ျပီးစိတ္မေကာင္းဖြယ္ရလဒ္ဆိုးမွာဦးေနာက္
ယိုစီးမွုႏွင့္အတူလူမွုေရး၊စီးပြားေရး၊ယဥ္ေက်းမွုနယ္ပယ္မ်ား႒္ပါနိမ့္က်လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ဆိုပါသည္။သူမေထာက္ျပေသာဦးေနာက္ယိုစီးမုွ၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမုွာ၁၆ႏွစ္ဝန္းက်င္
ခန္႔ေရြးေကာက္ပြဲ၊မဲပံုးအစ႐ႇိသည္တို႔ႏွင့္ေဝးကြာေနခဲ့ရေသာ္လည္းျပည္သူလူထုမွာေဝးေဝး
ေျပးျခင္းျဖင့္သူတို႔၏ဆႏၵအားေဖာ္ထုတ္ျပသေနျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္သည္ဟုအခိုင္အမာဆိုထား
သည္။အထက္ပါသူမ၏ေရာဂါလကၡဏာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာတကယ္တမ္းတြင္အျခားေသာ
ျမန္မာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပညာ႐ႇင္မ်ား၏သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကြာျခားမႉမ႐ႇိပဲ၊ရိုးအီ
ေနျပီျဖစ္ေသာစကားလံုးမ်ားသာျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ဆက္လက္ၿပီးကုသမႉပိုင္းစပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးတင္ျပထားရာတြင္ျမန္မာလူနာ
သည္IMF၊Amnesty International ကဲ့သို႔ေသာနာမည္ေက်ာ္သမားေတာ္ႀကီးမ်ားသာ
မကေပ်ာက္ေစဆရာမ်ား၏ေဆးႀကိမ္လံုးဒဏ္အားလည္းဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားခံစားထားရျပီး
ေနာက္ဆံုးတြင္အေျခအေနပိုမိုဆိုးဝါးလာကာေ႐ႇ.ေရးအလားအလာေကာင္းမ်ားကိုပါအ
ဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုသည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ဥံဳဖြတန္ခိုးေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္း
အစြမ္းထက္ျမက္လွေသာေနာက္ဆံုးေပၚေဆးဝါးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းခ်က္ခ်င္း
လက္ငင္းနာလန္ထေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ဆက္လက္၍ျမန္မာလူနာ
အတြက္ခ်ီလီ၊ဗီယက္နမ္၊တ႐ုတ္၊ထိုင္းႏွင့္ေတာင္ကိုးယီးယားကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားမည္ကဲ့သို႔
ျပန္လည္က်န္းမာလာပံုကိုအခ်ိန္ယူ၍ေလ့လာ၊ေစာင့္ၾကည့္၊သင္ခန္းစာယူသင့္ေၾကာင္း
အၾကံျပဳထားသည္။

ထပ္မံ၍သူမတင္ျပထားေသာကုထံုးႏွစ္ရပ္(Evidence-based medicine ႏွင့္ Clinical
Audit)တို႔တြင္ Evidence-based medicene မွာေစာဒကတက္ဖြယ္မ႐ိႇေသာ္လည္း
Clinical auditမွာဆိုးဆိုးဝါးဝါးမွားယြင္းေနသည္ကိုေတြ႔႐ႇိရသည္။သူမဆိုလိုေသာ
Clinical Audit၏အဓိပၸယ္ရင္းမွာနအဖ၏ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ရပ္အခ်ိဳ.ဥပမာHiv/Aids
ျပန္႔ပြားမွုအားဂ႐ုတစိုက္ကိုင္တြယ္လာပံု၊ပဲအမ်ိဴးမ်ိဴးႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔မွုေၾကာင့္ေျခာက္ေသြ႔
ေဒသ႐ႇိလယ္ယာသမားမ်ားအားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပံု၊လယ္သမားမ်ားအားလြတ္လပ္စြာ
စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားမွုႏွင့္ျပည္တြင္းဘဏ္စနစ္၏အေထာက္အကူျပဳမွုေၾကာင့္စီး
ပြားေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွု႐ိႇလာပံုအစ႐ိႇသည္တို႔ကိုသင္ခန္းစာယူျပီးကုထံုးသစ္တြင္ထည့္
သြင္းသင့္ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစမလိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသအမ်ားေၾကာင့္Globalfundထြက္ခြါသြား
ရမုွ၊အမိန္႔အာဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးျပဳ၍ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဖိအားေပးမွု၊ေဒသခံအာ
ဏာပိုင္မ်ားကကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးအတြက္လယ္ေျမမ်ားသိမ္းယူေနမႈ၊၂၀၀၃ဝန္းက်င္ခန္႔က
ျပည္တြင္းဘဏ္ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလံုးရပ္တန္႕မတက္ျဖစ္ခဲ့ျပီးျပည္သူလူထု၏အယံုၾကည္
ကင္းမဲ့သြားမႈမ်ားသည္သူမေထာက္ျပခဲ့ေသာနအဖ၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္လံုးလံုးဆန္႔
က်င္လႇ်က္႐ႇိသည္။ထ္ို႔အျပင္သူမတေလႇ်ာက္လံုးေထာက္ျပအၾကံျပဳခဲ့ေသာေဆးဝါးကု
ထံုးမ်ားမွာအမွန္တကယ္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္စိတ္ဆႏၵမ႐ႇိေသာလူနာ႐ႇင္
လက္ဝယ္တြင္အက်ိဳးမ႐ႇိႏိုင္ေၾကာင္းကိုသိ႐ႇိဟန္မတူခဲ့ေပ။

နိဂုံးအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ေဆာင္းပါး႐ႇင္Vicky Bowmanသည္၄ႏွစ္နီးပါးျမန္မာျပည္
တြင္ေနထိုင္သြားျပီးျမန္မာလူနာအားေဆးညြန္းေပးရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္းလူနာ
၏အတြင္းဒဏ္ရာမ်ားအားျမင္ေတြ႔မသြားႏိုင္ေသာအမ်ားထဲမွတစ္ဦးသာျဖစ္ေလသည္။


posted by boedawgyi
at 4:23 PM Permalink