<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d2488644214363750200', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
0 comments | Tuesday, October 10, 2006

မႏွစ္က ဂ်ပန္တြင္ (၂၃) ႏွစ္ အ႐ြယ္ ရထား ေမာင္းသူ၏ မကၽြမ္းက်င္မႈေႀကာင့္ မေတာ္တဆ ရထားတိမ္းေမွာက္၍ လူအမ်ားအၿပား ေသေႀကပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ရထားခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းေဆာင္းမႈ သမိုင္းေတြ လူအမ်ားဆုံး ပ်က္စီးရၿခင္းၿဖစ္သည္ ဟု သတင္းမ်ားတြင္ဖတ္ရႈခဲ့ရသည္။

ရထားေမာင္းသူ၏ အမွား ဆုိသည္ကုိ ေၿပာစရာမလုိ ေအာင္ လူတုိင္းသိပါသည္။ သုိ႕ေပမယ့္ အဆုိပါ JR ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ႏွင့္တကြ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ႐ုပ္ၿမင္သံႀကားမွတဆင့္ ဂ်ပန္ၿပည္သူလူထုႏွင့္ ေသဆုံးခဲ့ႀကေသာ ကာယကံရွင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားကုိ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ခဲ့ႀကသည္။ ဒါတင္မက ကာယကံရွင္တုိ ့၏ ရက္လည္ဆုေတာင္းပြဲမ်ားသုိ ့တအိမ္တက္ဆင္း သြားေရာက္ ၍ မေက်နပ္သူမိသားစု ဝင္မ်ား၏ အဆူအဆဲ အေငါက္ကုိ ခံခဲ့ႀကရတာ ကၽြန္ေတာ္ႀကည့္႐ႈခဲ့ရသည္။ ဘာေႀကာင့္ သူတုိ ့ေတြ ဒီလုိလုပ္ႀကတာလဲ? လူ႔အသက္တစ္ေခ်ာင္းသည္ ပုရြတ္ဆိတ္အသက္တစ္ေခ်ာင္းမဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္၏ အသက္သည္အလြန္ရခဲသည္ ဆုိေသာ ဘုရားေဟာလည္း႐ွိသည္။သုိ႕ဆုိလွ်င္ လူတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘဲ လူေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ခန္႕ ေသဆုံးခဲ့ေသာ အဆုိပါၿဖစ္ရပ္အတြက္ JR ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာဝန္ယူရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ၿဖစ္သည္။ အဖြဲ႔့အစည္းတစ္ခုတြင္အဖြဲ ့၏ေကာင္းက်ဴိး ဆုိးက်ဴိးဟူ သမွ်ကုိ ထုိအဖြဲ႔ အစည္း၏ေခါင္းေဆာင္က တာဝန္ယူရမည္မဟုတ္ပါေလာ။

မေန႕ကကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူေနေသာ ဦးေလးႀကီးသည္ အခုတေလာ လူေၿပာမ်ားေသာ သုံးေလာင္းၿပဴိင္ လူသတ္မႈွဇာတ္ကားႀကည့္ေနသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕လုိက္ရသည္။ အဆုိပါ ဇာတ္ကားမထြက္မွီ ထုိဇာတ္ကားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သတင္းကုိ ဒီဗြီဘီမွာ ဖတ္ရႈၿပီးကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ ႀကည္႔ခ်င္စိတ္လုံးဝမရွိခဲ့ပါ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ရဲခ်ဴပ္ခင္ရီ ေၿပာခဲ့ေသာတာဝန္မဲ့စကားမ်ား။ မၿပီးၿပတ္ေသးေသာအမႈၿဖစ္ေသာေႀကာင့္ သက္ဆုိင္သူကာယကံရွင္တရားလုိ တရားခံတုိ ့၏ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဴိးေဖာက္ရာေရာက္ၿခင္း ၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ ့မည္မွ်ေတာ္ေႀကာင္း ဝါဒၿဖန္႕ယုံသက္သက္မွ်သာၿဖစ္ၿခင္း စသည္တုိ ့ေႀကာင့္ၿဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့ ရဲခ်ဴပ္ခင္ရီကုိ အကယ္၍ အသတ္ခံရေသာ သူမ်ားမွာ လူႀကီးမင္း၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား ၿဖစ္ပါမူ မည္္သုိ႕တုံ႕ၿပန္မည္လဲလုိ႔။ အမႈမၿပီးၿပတ္ေသးေသာ္ၿငား ခြင့္ေတာင္းၿခင္းစုိးစဥ္းမရွိ ဗီီဒီယုိဇာတ္ကားရုိက္ခြင့္ေပးပါမည္ေလာလုိ ့ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္ပါေသးသည္။

ဦးသန္႕အေရးအခင္း၊ ၈၈၈၈ေလးလုံးအေရးခင္းမ်ား အတြက္ဆုိပါမူ မည္သူမ်ားက တာဝန္ယူေၿဖ႐ွင္းေပးခဲ့ပါသလဲ။ ယေန႕အထိ ဤၿဖစ္ရပ္မ်ား ကုိတာဝန္ယူမေၿဖရွင္းေပးေသးပါ။ ဝန္မခံရဲသည့္အၿပင္ ေၿဗာင္ညာေနခဲ့သည္မွာယေန႔ထက္တုိင္ပင္ၿဖစ္သည္။ေသသူမွာ ေထာင္ေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာေသာ ၿပည္သူမ်ား ၊သတ္သူမွာ အမိန္႔မွလြဲ၍ ဘာမွမသိေသာ စစ္သားမ်ား။ ပစ္မိန္႕ေပးေသာဗုိလ္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြထုိစဥ္ကပါဝင္ပတ္သတ္ခဲ့ေသာယေန႕ၿမန္မာၿပည္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အၿပည့္အဝ တာဝန္႐ွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။ သုိ ့တုိင္ေအာင္ ၈၈မ်ဴိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အဆုိပါစပ္ဆုပ္ရြံ႐ွာဖြယ္ အၿဖစ္ဆုိးႀကီးမ်ားကုိ သင္ပုန္းေခ်၍ အမ်ားၿပည္သူေကာင္းက်ဴိးအတြက္၊ အမ်ဴးိသားၿပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရးအတြက္၊ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ရန္အေရးဆုိမႈမ်ားကုိ အေၿမာ္အၿမင္ရွိရွိ မစဥ္းစားဘဲ ထပ္မံဖမ္းဆီးသည္မွာ အလြန္ပင္ရွက္ဖြယ္လိလိၿဖစ္ပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္၏ ေနာင္မ်ဴိးဆက္သားသမီးမ်ား ကုိ အာဏာတည္ၿမဲဖုိ ့ဆုိလွ်င္ ဘုန္းႀကီး၊ေက်ာင္းသား မည္သူမွမခ်န္ မရွင္းဂန္း ႏွင့္ အၿပတ္ရွင္းတတ္ေသာ ၿပည္သတ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ္လက္ေအာက္တြင္ မႀကီးၿပင္းေစလုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ ဆႏၵပင္ၿဖစ္ပါသည္။

posted by သက္စံ
at 1:02 PM Permalink