<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20801606\x26blogName\x3d7Monkeys\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://7monkeys.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://7monkeys.blogspot.com/\x26vt\x3d-6179638430644425932', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
3 comments | Sunday, September 17, 2006


မေန႕ကကုိသီဟနဲ႕စကားအေတာ္မ်ားမ်ားေၿပာၿဖစ္ေဆြးေႏြးၿဖစ္တယ္။ ေၿပာရင္းေၿပာရင္း
နဲ ႕ေဒါက္တာမတင္ဝင္းတုိ ့ဘာတုိ ့အေႀကာင္းေရာက္သြားေရာ။ အဲဒါနဲ ့ ငယ္ငယ္ကသင္ရတဲ ့
သမုိင္းဖတ္စာအေႀကာင္း
ေၿပာၿဖစ္ႀကတယ္ဆုိပါေတာ့။ ႏွစ္ေယာက္လံုးအယူအဆ အတူတူဘဲဗ်။

ခင္ဗ်ားလည္း သတိထားမိမွာေပါ့။ ဒီလုိေလဗ်ာ။ ထုိင္းတုိ ့ေလာတုိ ့နဲ ့ပတ္သတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕
သင္ရတာက
ၿမန္မာမင္းေတြက ဘယ္လုိသိမ္းပုိက္တယ္၊ အဲဒီတုန္းကဘယ္လ ုိတန္ခုိးထြားတယ္
ဘာညာေပါ့ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ကုိအဂၤလိပ္ကသိမ္းေတာ့ က်ဴးေက်ာ္တယ္လုိ ့သင္ရတယ္မဟုတ္လား။
ဆုိေတာ့“သိမ္း”တယ္ဆုိတာ
နဲ ့“က်ဴးေက်ာ္”တာဆုိတဲ့ေဝါဟာရႏွစ္ခု ကြာၿခားမေနဘူးလားဗ်ာ။အဂၤလိပ္
နယ္ခ်ဲ ့ေတြကၽြန္ေတာ္တုိ ့ႏုိင္ငံကုိ က်ဴးေက်ာ္တုန္းကလဲ သူတုိ႕တုိင္းၿပည္မွာ မယဥ္ေက်းသူေတြကုိ
ေစာင့္ေ႐ွာက္ဖုိ ့အတြက္
“သိမ္း”ရပါတယ္ဆုိၿပီး ဝါဒၿဖန္ ့ကၽြန္ၿပဳတာေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ၿမန္မာမင္းေတြ
ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္တုန္းကလဲ ဒီလုိဘဲ အေႀကာင္းၿပၿပီးနယ္ေၿမ ခ်ဲ ့ထြင္ႀကတာပါဘဲ။ အရာႀကီးနဲ့
ကုလားႀကီးပါဘဲ သိပ္ထူးလွတာေတာ့မဟုတ္ဖူး။ ခင္ဗ်ားသိတဲ ့အတုိင္းဘဲ စစ္တုိက္တယ္ဆုိတာ
ႏုိင္သူ
ူအကုန္စား၊ ႏုိင္သူကတရားတယ္ ဆုိတဲ့သေဘာဘဲ။
ဘယ္စစ္ဘုရင္မွ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံကုိ
ငဲ့တာမဟုတ္ဖူး။ စကားလွေအာင္ႀကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္တယ္ဘာညာဆုိၿပီးေၿပာတာ။
အဲေတာ့ဗ်ာ
ကုိယ့္အလွည့့္ ထုိင္းေတြကုိကၽြန္ၿပဳေတာ့ တရားတဲ့သေဘာမ်ဴိး
ဖတ္စာအုပ္ကေနတဆင့္ ဦးေႏွာက္ထဲ
ဆြဲေနေအာင္သင္ရတယ္။
ကုိယ့္ကုိ အဂၤလိပ္ကကၽြန္ၿပဳေတာ့ မတရားဘူးတဲ့။ သမုိင္းကုိသင္တယ္ဆုိတာ
ဆရာႀကီးေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ႕နာမည္ႀကီး
စကားအရေၿပာရရင္ မတုံးေအာင္သင္ရတာမဟုတ္လား။

အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ခင္ဗ်ားတုိ ့အပါအဝင္ ေနာင္လာမယ့္ ညီငယ္ ညီမငယ္အားလုံး အစြန္းေရာက္အမ်ဴိးသားေရးဝါဒကုိ အလုိအေလ်ာက္႐ုိက္သြင္းခံရတာဘဲ။ ဒီေနရာမွာေၿပာရဦးမယ္
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ပညာေရးစနစ္က(ေခါင္းထဲကုိ အတင္း႐ုိက္ထည့္ တဲ့စနစ္)
အခုဆုိရင္ ေႀကာက္ဖုိ ့ေကာင္း
ေအာင္အၿမစ္တြယ္ေနၿပီဆုိတာဘဲ။ ဒါလည္း ခင္ဗ်ားကုိ အထူးေၿပာေနစရာ မလုိပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ဗ်ာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ၿမန္မာႏုိင္ငံ
လြတ္လပ္ေရးမရခင္တုန္းက မ်ဴိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ၿပင္းထန္ဖုိ႔အတြက္ ဒီလုိမ်ဴိး
သင္ခန္းစာေတြ သင္ရတယ္ဆုိရင္ ဟုတ္ေသးရဲ ့။
အခုဟာက လြတ္လပ္ေရးလည္းရၿပီးၿပီ။ ဒီလုိမ်ဴိး
တဖက္ေစာင္းနင္း
သမုိင္းသင္ခန္းစာေတြ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ သင္စရာအေႀကာင္းမ႐ွိေတာ့ဖူးဗ်။
သင္မယ္ဆုိရင္လည္း ကုိယ္ကက်ဴးေက်ာ္ရင္လည္း မေကာင္းဘူး၊ ကုိယ့္ကုိသူမ်ားက က်ဴးေက်ာ္တာ
လည္းမေကာင္းဘူူး လုိ ့
မွန္မွန္ကန္ကန္ေတြးတတ္ေအာင္ သင္ႀကားသင့္တယ္ မဟုတ္ဖူးလားဗ်ာ။
ကံရာဇာႀကီး ၊ ကံရာဇာငယ္ အေႀကာင္း ပညာ႐ွင္ေတြေရးႀကတာ ဖတ္ဖူးမွာေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ္လည္းဖတ္
ၿပီးမွဟုတ္လုိက္ေလဗ်ာလုိ ့ေတြးမိတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ေတြေခတ္ေနာက္
က်က်န္ခဲ့တာ လည္းမေၿပာနဲ ့
အဲဒီလုိ သင္႐ုိးညႊန္းတန္းေတြကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံ အပင္ပန္းခံ
က်က္မွတ္ေလ့လာေနရတာလဲ ပါတာေပါ့။

မႏွစ္က ဂ်ပန္ေတြ အလယ္တန္းသမုိင္းဖတ္စာ သင္႐ုိးေတြေၿပာင္း သမုိင္းလိမ္ဖုိ ့ႀကဳိး စားလုိ ့
အႀကီးအက်ယ္ၿပႆနာတတ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ၿမန္မာေတြ ေအးေဆးဘဲ။
လုံးဝမနာဘူး အဲ့ဒါ နဲ႕
ဆန္႕က်င္ဘက္ လြန္ခဲ့တဲ့သုံးႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က ထုိင္းၿမန္မာနယ္စပ္ၿပႆနာၿဖစ္လုိ ့ နအဖက သူတုိ႕
သတင္းစာ ကုိသုံးၿပီးဝါဒလည္းၿဖန္ ့ေရာ အားလားလား ကၽြန္ေတာ့္ရပ္ကြပ္ထဲ မွာ အလံေတြ
ထိန္ထိန္နီ
ေတာ့တာဘဲ။ မထူမေနရအမိန္ ့လည္းပါတာေပါ့ ။ထုိင္းေလာက္ေတာ့ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းတယ္ဆုိတာလဲ
ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အစုိးရက လည္းကၽြန္ေတာ္တုိ ့ၿမန္မာေတြအေႀကာင္း ေနာေႀကေနၿပီ ေလ။
အမ်ဴိးဘာသာနဲ ့သာတုိက္ေပးလုိက္ ငုိက္ခနဲကုိ ပါလာေတာ့တာဘဲ။
အာဏာ႐ူးေနဝင္းက ေတာ္တာ
ေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကုိေတာ္တာ၊ စစ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ယႏၱယားေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္
ပညာ႐ွင္ေတြကုိ ဘယ္လုိသုံးရမယ္ဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ေမာင္ခင္ညႊန္ ့တုိ ့လဲ
အတူတူဘဲ။ ဆုိေတာ့ အလယ္တန္း သမုိင္းဖတ္စာဆုိၿပီးေတာ့ ေပါ့ေပါ့ေလး သြားေတြးလုိ ့မရဘူး။
သူတုိ ့က ဒီလုိသင္ခန္းစာေတြသင္ေပးၿပီး
ႏုႏုနယ္နယ္ ဦးေႏွာက္ေတြကုိေဆး ခုိင္းၿခင္တဲ ့အခ်ိန္ လုိသလုိ
ခုိင္းလုိ ့ရတဲ့စက္႐ုပ္ေလးေတြၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာဗ်။
ကၽြန္ေတာ္က အဲ့ဒါကုိခံၿပင္းတာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့
ဦးေႏွာက္ေတြက သူတုိ ့ခုိင္းၿခင္ရာခုိင္းဖုိ ့မဟုတ္
ဖူးဗ်။ ကုိယ့္သမုိင္းထဲကေနၿပီး အမွန္အမွားေဝဖန္ပုိင္းၿခား
ႏုိင္ဖုိ ့၊ ဒါေတြကၽြန္ေတာ္လည္း သိလြန္းလုိ ့တတ္လြန္းလုိ ့ေၿပာေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖတ္ရဘူးတဲ့
စာအုပ္ေတြထဲ ကေနတဆင့္ၿပန္ေဖာက္သည္ခ်တာဗ်။

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ၿမန္မာ့သမုိင္းမွာ သူတပါးကုိ မထိခုိက္ဘဲ ကုိယ့္အမ်ဴိးကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်စ္တတ္ေအာင္သင္ႀကားနည္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ခက္တာက အဲဒီလုိသင္႐ုိးညြန္း တန္းေတြကုိ ၿပဌာန္းဖုိ ့အတြက္အသိပညာ႐ွင္။ အတတ္ပညာ႐ွင္ေတြမွာ အခြင့္အေရးမရတာဘဲ၊ ဘာလုိ ့လဲ ဆုိေတာ့ ......သိတဲ့အတုိင္းဘဲ။

ကၽြန္ေတာ္ဒါေတြေၿပာေနလုိ႕ ့ပညာတတ္ ဘြဲ ့ရ

ေတာ့မဟုတ္ပါဖူးဗ်ာ။ကုိယ့္ေမြးရပ္ႏုိင္ငံကုိ ေမတၱာတရားေ႐ွ႕ထားၿပီးညဏ္႐ွိ႐ွိအုပ္ခ်ဴပ္ႏုိင္

မယ့္အစုိးရတရပ္လုိခ်င္တဲ့သူလုိငါလုိထဲကပါဘဲ။


စာကုိး၊ ၊ငါေၿပာခ်င္တဲ ့ငါ့အေႀကာင္း (ေဒါက္တာသန္းထြန္း)
အုပ္ခ်ဴပ္သူသုံးမ်ဴိးနဲ ့မေကာင္းေသာဆု ေကာင္းေသာဆု (ေမာင္သစ္ဆင္း)

posted by သက္စံ
at 3:14 AM Permalink

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Thanks! I saw Japanese propaganda.

3:34 PM

 
Blogger N3 said...

အရမ္း မွန္တယ္... ကၽြန္မလည္း ငယ္ငယ္တည္းက အဲ့လို အၿမဲ စဥ္းစားမိတယ္။ ကၽြန္မ အေမက သမိုင္းသင္တဲ့ ဆရာမဆိုေတာ့ သူ ့ကို အၿမဲသြားေမးတယ္။ ဘာလို ့ကိုယ္သြားသိမ္းတာ သင္ေတာ့ တစ္မိ်ဳး၊ ကိုယ့္အသိမ္းခံရတာ သင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳး သင္ရတာလဲလို ့။ ကၽြန္မ ေမေမကေျပာတယ္.. အေၾကာင္းအရာကို ပဲဖတ္ပါ၊ ဒီထဲမွာ ေကာင္းတယ္ေျပာတုိင္းမယံုနဲ ့၊ ကိုယ့္ဟာကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တဲ့။ ကၽြန္မတုိ ့ သင္ရသလို ျမန္မာေတြလုပ္တာတုိင္းကုိ ေကာင္းတဲ့ ဟာေတြၾကီးပဲ လုပ္ခဲ့တယ္ မမွတ္နဲ ့တဲ့ ။ ကၽြန္မ ငယ္ငယ္ထဲက သမိုင္း အေၾကာင္းေတြ ကိုဖတ္္ရတာ ႀကိဳက္တယ္။ ဖတ္ၿပီးတိုင္းလည္း စိတ္တည္း မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေတြ အမ်ားၾကီး၊ လက္မခံႏိုင္တာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ တကၠသိုလ္ဆိုတာကို တခါမွ မတတ္ခဲ့ဘူးလို ့ အဲ့ဒီမွာ ဘယ္လို သင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္မ မသိပါဘူး။ အထက္တန္း ေက်ာင္းေတြမွာ သမိုင္းသင္တဲ့ ပံုကိုေတာ့ ကၽြန္မ လံုးဝမႀကိဳက္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မ ကေတာ့ သမိုင္းသင္ရင္ အမွန္ကို အမွန္ အတိုင္း ေျပာၿပီး သင္ေစခ်င္တယ္။ အမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ခု၊လ ႏွစ္ေတြ အေၾကာင္းအရာေတြကို အလြတ္က်က္ခိုင္းမယ့္ အစား၊ သမိုင္းကို သြားလိမ္ေရးေနမယ့္အစား ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို သင္သင္ ကေလးေတြကို အမွန္အတိုင္း ခ်ျပလိုက္ပါ။ ၿပီးမွ သူတုိ ့ေတြကို စဥ္းစားခိုင္းပါ။ အဲ့ဒီထဲက အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘယ္လိုျမင္လဲ၊ ဘာေတြက ေကာင္းတယ္ထင္လဲ၊ ဘာလို ဟာေတြမွာ သင္ခန္းစာ ယူသင့္လဲ .... အဲ့လိုမ်ိဳးေလးေတြကို သမိုင္းသင္တဲ့ ဆရာေတြက ဦေဆာင္ေဆြးေႏြး ေစခ်င္တယ္။ အဲ .. ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး သင္ၾကားေပးမယ့္ ဆရာေတြက လည္း အမွန္တရားကို လက္ခံ၊ အမွန္ကို ေျပာရဲ ဖို ့ေတာ့ လိုမွာေပါ့ေနာ္။

က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြကေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးေတာ့ပါဘူး။ မေျပာခ်င္လို ့ မေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မ ေသခ်ာ နားမလည္ေသးတဲ့ ကိစၥေတြမို ့လို ့ပါ။ ဆက္ေရးၾကပါ။ ေနာက္တင္မယ့္ ပိုစ္ေတြကို ေစာင့္ၿပီး ဖတ္ေနပါမယ့္။

6:07 PM

 
Anonymous Anonymous said...

OK.What about "countries" currently under Burma. Rakhine was a formerly independent country which was annexed by burmese kings during late 16th century.What about chin, kachin, karen and shan "countries". It can be said that they are living under burmese imperialism. people living in these "countries" should be allowed to make their own choices whether they want to live under burma as federal states or as separate countries.

8:53 PM

 

Post a Comment

<< ေမ်ာက္တုိ႔၏အိမ္သုိ႔ သင္ၿပန္လုိက ၿပန္ႏုိင္ပါသည္။